Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Ślady kryminalistyczne- dowody zbrodni

Prowadzący: dr Jagoda Dzida


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 390,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 18.03.2023 10:00 - 13:00
2. sobota 25.03.2023 10:00 - 13:00
3. sobota 1.04.2023 10:00 - 13:00
4. sobota 15.04.2023 10:00 - 13:00
5. sobota 22.04.2023 10:00 - 13:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników kursu z problematyką śladów kryminalistycznych. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi typami śladów wykorzystywanych w kryminalistyce oraz poznają metody i cele ich badania. Istotnym elementem kursu jest umożliwienie uczestnikom nabywania wiedzy w praktyce - poprzez rozwiązywanie kazusów oraz ćwiczenia praktyczne z pobierania, ujawniania i zabezpieczania śladów (na przykładzie śladów daktyloskopijnych).

Tematyka kursu

 1. Kryminalistyka jako nauka o śladach. Pojęcie i rodzaje śladów kryminalistycznych oraz podstawowe metody ich badania.
 2. Wersje śledcze i sposób ich konstruowania. Oględziny - badanie miejsca zdarzenia kryminalistycznego.
 3. Ślady biologiczne - pojęcie, rodzaje, badania i wykorzystanie w dowodzeniu.
 4. Ślady dermatoskopijne - pojęcie, rodzaje, badania. Pobieranie, ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych.
 5. Ślady traseologiczne - pojęcie, rodzaje, badania i wykorzystanie w dowodzeniu.
 6. Ślady mechanoskopijne - pojęcie, rodzaje, badania i wykorzystanie w dowodzeniu
 7. Ślady fonoskopijne, cieplne i osmologiczne - pojęcie, rodzaje, badania i wykorzystanie w dowodzeniu.
 8. Badania dokumentów i pisma ręcznego - pojęcie dokumentu, warstwy dokumentu i ich badanie, badania pisma ręcznego.
 9. Ślady użycia broni palnej - pojęcie, rodzaje, badania i wykorzystanie w dowodzeniu.
 10. Ślady pamięciowe i sposób ich badania.

Efekty uczenia się

 1. Zapamiętanie wiadomości

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Zdefiniować cele i wymienić rodzaje badań śladów kryminalistycznych
 • Wymienić podstawowe typy śladów kryminalistycznych
 • Zdefiniować podstawowe rodzaje śladów kryminalistycznych.
 • Zdefiniować, czym są wersje śledcze.
 • Zidentyfikować istotę oględzin miejsca zdarzenia.

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Rozróżnić rodzaje śladów kryminalistycznych ze względu na mechanizm ich powstawania oraz naturę śladu.
 • Streścić przebieg oględzin miejsca zdarzenia.
 • Zilustrować poszczególne typy śladów kryminalistycznych.
 • Rozróżnić pojęcia konfrontacji, przesłuchania oraz okazania.
 • Wyjaśnić, na czym polegają poszczególne etapy badania śladów kryminalistycznych.
 1. Zastosowanie wiedzy w sytuacjach typowych

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Porównać poszczególne metody przeprowadzania oględzin miejsca zdarzenia.
 • Określić cel poszczególnych badań śladów kryminalistycznych.
 • Określić, jakim ograniczeniom podlegają badania śladów kryminalistycznych każdego z poznanych typów.
 • Rozwiązać kazus dotyczący wykorzystania śladów kryminalistycznych.
 • Wybrać, który typ badań śladu kryminalistycznego będzie najbardziej adekwatny w danej sytuacji.
 1. Zastosowanie w sytuacjach problemowych

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Przeanalizować, jaka metoda przeprowadzania oględzin będzie adekwatna w danej sytuacji.
 • Ocenić wartość wykrywczą i dowodową poznanych śladów kryminalistycznych.
 • Przeanalizować możliwe sposoby dowodzenia na podstawie śladów kryminalistycznych każdego z poznanych typów.
 • Przewidzieć, która z technik przesłuchania może być najbardziej efektywna w danej sytuacji.
 • Przewidzieć, jakie mogą być ograniczenia badawcze śladów kryminalistycznych.

Metody pracy

Elementy wykładu, prezentacja multimedialna, kazusy, ćwiczenia praktyczne  (pobieranie, ujawnianie i zabezpieczanie śladów dermatoskopijnych).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów