Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Ślady kryminalistyczne- dowody zbrodni

Prowadzący: dr Jagoda Dzida


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 390,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 6.04.2024 10:00 - 14:00
2. niedziela 14.04.2024 10:00 - 13:00
3. sobota 20.04.2024 10:00 - 14:00
4. sobota 27.04.2024 10:00 - 14:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników kursu z problematyką śladów kryminalistycznych. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi typami śladów wykorzystywanych w kryminalistyce oraz poznają metody i cele ich badania. Istotnym elementem kursu jest umożliwienie uczestnikom nabywania wiedzy w praktyce - poprzez rozwiązywanie kazusów oraz ćwiczenia praktyczne z pobierania, ujawniania i zabezpieczania śladów (na przykładzie śladów daktyloskopijnych).

Tematyka kursu

 1. Kryminalistyka jako nauka o śladach. Pojęcie i rodzaje śladów kryminalistycznych oraz podstawowe metody ich badania.
 2. Wersje śledcze i sposób ich konstruowania. Oględziny - badanie miejsca zdarzenia kryminalistycznego.
 3. Ślady biologiczne - pojęcie, rodzaje, badania i wykorzystanie w dowodzeniu.
 4. Ślady dermatoskopijne - pojęcie, rodzaje, badania. Pobieranie, ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych.
 5. Ślady traseologiczne - pojęcie, rodzaje, badania i wykorzystanie w dowodzeniu.
 6. Ślady mechanoskopijne - pojęcie, rodzaje, badania i wykorzystanie w dowodzeniu
 7. Ślady fonoskopijne, cieplne i osmologiczne - pojęcie, rodzaje, badania i wykorzystanie w dowodzeniu.
 8. Badania dokumentów i pisma ręcznego - pojęcie dokumentu, warstwy dokumentu i ich badanie, badania pisma ręcznego.
 9. Ślady użycia broni palnej - pojęcie, rodzaje, badania i wykorzystanie w dowodzeniu.
 10. Ślady pamięciowe i sposób ich badania.

Efekty uczenia się

 1. Zapamiętanie wiadomości

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Zdefiniować cele i wymienić rodzaje badań śladów kryminalistycznych
 • Wymienić podstawowe typy śladów kryminalistycznych
 • Zdefiniować podstawowe rodzaje śladów kryminalistycznych.
 • Zdefiniować, czym są wersje śledcze.
 • Zidentyfikować istotę oględzin miejsca zdarzenia.

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Rozróżnić rodzaje śladów kryminalistycznych ze względu na mechanizm ich powstawania oraz naturę śladu.
 • Streścić przebieg oględzin miejsca zdarzenia.
 • Zilustrować poszczególne typy śladów kryminalistycznych.
 • Rozróżnić pojęcia konfrontacji, przesłuchania oraz okazania.
 • Wyjaśnić, na czym polegają poszczególne etapy badania śladów kryminalistycznych.
 1. Zastosowanie wiedzy w sytuacjach typowych

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Porównać poszczególne metody przeprowadzania oględzin miejsca zdarzenia.
 • Określić cel poszczególnych badań śladów kryminalistycznych.
 • Określić, jakim ograniczeniom podlegają badania śladów kryminalistycznych każdego z poznanych typów.
 • Rozwiązać kazus dotyczący wykorzystania śladów kryminalistycznych.
 • Wybrać, który typ badań śladu kryminalistycznego będzie najbardziej adekwatny w danej sytuacji.
 1. Zastosowanie w sytuacjach problemowych

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Przeanalizować, jaka metoda przeprowadzania oględzin będzie adekwatna w danej sytuacji.
 • Ocenić wartość wykrywczą i dowodową poznanych śladów kryminalistycznych.
 • Przeanalizować możliwe sposoby dowodzenia na podstawie śladów kryminalistycznych każdego z poznanych typów.
 • Przewidzieć, która z technik przesłuchania może być najbardziej efektywna w danej sytuacji.
 • Przewidzieć, jakie mogą być ograniczenia badawcze śladów kryminalistycznych.

Metody pracy

Elementy wykładu, prezentacja multimedialna, kazusy, ćwiczenia praktyczne  (pobieranie, ujawnianie i zabezpieczanie śladów dermatoskopijnych).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.