Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Słowo i komunikacja

Prowadzący: prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 31.12.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 3.03.2021 17:00 - 20:00
2. środa 10.03.2021 17:00 - 20:00
3. środa 17.03.2021 17:00 - 20:00
4. środa 24.03.2021 17:00 - 19:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przedstawienie wybrane problemy komunikacji społecznej oraz wybrane teorie języka.

Tematyka kursu

Kulturowy i symboliczny (Cassirer) wymiar komunikacji społecznej; elementy komunikacji; formy komunikacji (werbalna i niewerbalna); antyczne koncepcje słowa; nowożytne koncepcje języka (Kant, Humboldt), relatywizm językowy (Sapir, Whorf); uniwersalizm językowy(Chomsky, Lenneberg), pragmatyzm komunikacyjny (Peirce, James).

Efekty kształcenia

- Posiada elementarną wiedzę z zakresu komunikacji społecznej

- Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o języku i komunikacji społecznej

- Zna główne teorie dotyczące języka i komunikacji społecznej

- Ma wiedzę o człowieku jako  podmiocie konstytuującym system komunikowania społecznego

Umiejętności

- Stosuje wiedzę  teoretyczną, samodzielnie weryfikuje informacje oraz właściwie je wykorzystuje

- Umiejętnie interpretuje komunikaty interpersonalne i medialne

- Potrafi pracować w zespole, rozumie swoją w nim rolę

- Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i pomysłów

Kompetencje społeczne

- Jest świadom problemów dotyczących pozyskiwania informacji, zarządzania nią i późniejszego wykorzystania

- Szanuje zasady etyki i normy współżycia społecznego

- Jest otwarty na podejmowanie kontaktów społecznych i zawodowych

- Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym

- Jest przygotowany do pracy w mediach, organizacjach i instytucjach społecznych

Metody pracy

Wykład

Podręcznik autorski: Filozofia słowa. Zarys dziejów, UAM, Poznań 2016, drugie wyd. 2018  


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.