Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Słowo i komunikacja

Prowadzący: prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.03.2020 17:00 - 20:00
2. wtorek 31.03.2020 17:00 - 20:00
3. wtorek 7.04.2020 17:00 - 20:00
4. wtorek 21.04.2020 17:00 - 19:15

Wydział Socjologii
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przedstawienie wybrane problemy komunikacji społecznej oraz wybrane teorie języka.

Tematyka kursu

Kulturowy i symboliczny (Cassirer) wymiar komunikacji społecznej; elementy komunikacji; formy komunikacji (werbalna i niewerbalna); antyczne koncepcje słowa; nowożytne koncepcje języka (Kant, Humboldt), relatywizm językowy (Sapir, Whorf); uniwersalizm językowy(Chomsky, Lenneberg), pragmatyzm komunikacyjny (Peirce, James).

Efekty kształcenia

- Posiada elementarną wiedzę z zakresu komunikacji społecznej

- Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o języku i komunikacji społecznej

- Zna główne teorie dotyczące języka i komunikacji społecznej

- Ma wiedzę o człowieku jako  podmiocie konstytuującym system komunikowania społecznego

Umiejętności

- Stosuje wiedzę  teoretyczną, samodzielnie weryfikuje informacje oraz właściwie je wykorzystuje

- Umiejętnie interpretuje komunikaty interpersonalne i medialne

- Potrafi pracować w zespole, rozumie swoją w nim rolę

- Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i pomysłów

Kompetencje społeczne

- Jest świadom problemów dotyczących pozyskiwania informacji, zarządzania nią i późniejszego wykorzystania

- Szanuje zasady etyki i normy współżycia społecznego

- Jest otwarty na podejmowanie kontaktów społecznych i zawodowych

- Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym

- Jest przygotowany do pracy w mediach, organizacjach i instytucjach społecznych

Metody pracy

Wykład

Podręcznik autorski: Filozofia słowa. Zarys dziejów, UAM, Poznań 2016, drugie wyd. 2018  


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów