Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci

Prowadzący: dr Matylda Pachowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs rozpoczną się w
piątek 24.11.2017

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 16.01.2018 15:30 - 17:00
2. wtorek 23.01.2018 15:30 - 17:00
3. wtorek 30.01.2018 15:30 - 17:00
4. wtorek 6.02.2018 15:30 - 17:00
5. wtorek 13.02.2018 15:30 - 17:00
6. wtorek 20.02.2018 15:30 - 17:00
7. wtorek 27.02.2018 15:30 - 17:00
8. wtorek 6.03.2018 15:30 - 17:00
9. wtorek 13.03.2018 15:30 - 17:00
10. wtorek 20.03.2018 15:30 - 17:00
11. wtorek 27.03.2018 15:30 - 17:00
12. wtorek 10.04.2018 15:30 - 17:00
13. wtorek 17.04.2018 15:30 - 17:00
14. wtorek 8.05.2018 15:30 - 17:00
15. wtorek 15.05.2018 15:30 - 17:00

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami związanymi z zachowaniami trudnymi u dzieci, ich charakterystyką oraz przyczynami

Zapoznanie słuchaczy z różnorodnymi metodami pracy z dziećmi prezentującymi zachowania trudne

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi sposobami wspomagania dziecka w zakresie samokontroli oraz rozwoju społecznego i emocjonalnego

Zdobycie przez słuchaczy podstawowych umiejętności związanych z pracą z dzieckiem charakteryzującym się problemowym zachowaniem i trudnościami przystosowawczymi.

Tematyka kursu

Zachowania problemowe u dzieci – charakterystyka, przyczyny (o podłożu biologicznym i społecznym)

Zachowania prospołeczne i antyspołeczne u dzieci; wspomaganie dzieci w ich rozwoju społecznym i emocjonalnym (trening wybranych umiejętności)

Działania profilaktyczne i pomocowe nakierowane na dziecko, które prezentuje zachowania trudne oraz na jego rodzinę

 „Trudne dziecko” – sposoby radzenia sobie z zachowaniami problemowymi u dzieci w nurcie psychodynamicznym, behawioralnym, poznawczym oraz humanistyczno-egzystencjalnym.

Efekty kształcenia

Student ma wiedzę na temat biologicznych i społecznych przyczyn zachowań problemowych u dzieci

Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zachowań problemowych u dzieci

Student rozróżnia podstawowe koncepcje psychologiczne oraz potrafi analizować procesy emocjonalne i społeczne z różnych perspektyw

Student posiada podstawową wiedzę na temat więzi społecznych (ich rodzajów) oraz ich znaczenia w funkcjonowaniu dziecka z problemowym zachowaniem/trudnościami przystosowawczymi

Student umie się odwołać do odpowiedniego nurtu psychologicznego w celu wyjaśnienia konkretnego zachowania problemowego u dzieci oraz umie dobrać odpowiedni sposób radzenia sobie z nim.

Metody pracy

praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja, wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

praca pisemna (analiza indywidualnego przypadku)

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów