Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Sprawozdawczość sądowa

Prowadzący: mgr Anna Wilińska-Zelek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 21.10.2019 17:00 - 20:00
2. poniedziałek 28.10.2019 17:00 - 20:00
3. poniedziałek 4.11.2019 17:00 - 20:00
4. poniedziałek 18.11.2019 17:00 - 20:00
5. poniedziałek 25.11.2019 17:00 - 20:00
6. poniedziałek 2.12.2019 17:00 - 20:00
7. poniedziałek 9.12.2019 17:00 - 20:00
8. poniedziałek 16.12.2019 17:00 - 18:30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • przekazanie wiedzy o praktycznych formach:

- realizacji prawa do informacji w zakresie sprawozdań z procesów sądowych,

- informowania społeczeństwa o aktualnych i istotnych problemach prawnych, stanowiących przedmiot debaty publicznej;

 • zagwarantowanie studentom możliwości pozyskania wiedzy i umiejętności od osób zaangażowanych w różnorodne aspekty związane z funkcjonowaniem sprawozdawczości sądowej w praktyce
 • przekazanie wiedzy na temat praw i obowiązków sprawozdawcy sądowego oraz wypracowanie umiejętności uzyskiwania informacji o opisywanych/omawianych sprawach
 • zwrócenie uwagi na problem odpowiedzialności dziennikarza pełniącego funkcję sprawozdawcy sądowego oraz informującego o aktualnych i istotnych problemach prawnych (odpowiedzialność zarówno w wymiarze społecznym, etycznym, jak i prawnym)

Tematyka kursu

 • Zagadnienia wstępne – prawo w praktyce funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
 • Procesy sądowe i aktualne problemy prawne, stanowiące przedmiot debaty publicznej w wypowiedziach dziennikarskich (w tym omówienie najczęściej pojawiających się błędów oraz wykorzystywanych form dziennikarskich; praca z tekstem oraz materiałami audiowizualnymi)
 • Prawa i obowiązki sprawozdawcy sądowego
 • Prawa i obowiązki dziennikarza opisującego zagadnienia prawne, stanowiące przedmiot debaty publicznej
 • Tajemnica dziennikarska i ochrona informatorów dziennikarzy
 • Zachowanie dziennikarzy na sali sądowej oraz sposób kontaktowania się z instytucjami wymiaru sprawiedliwości – dobre praktyki
 • Istotne elementy sprawozdań z procesów sądowych w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych oraz opisów zagadnień prawnych, stanowiących przedmiot debaty publicznej
 • Odpowiedzialność (społeczna, etyczna, prawna) sprawozdawcy sądowego oraz osoby informującej o aktualnych i istotnych problemach prawnych
 • Symulacja rozprawy karnej przeciwko grupie dziennikarzy śledczych (przy uwzględnieniu aktywnego udziału dziennikarzy-sprawozdawców w sprawie oraz dodatkowych podmiotów m.in. przedstawicieli organizacji społecznych)

Efekty kształcenia

 • Uczestnik zna prawa i obowiązki sprawozdawcy sądowego, będzie potrafił uzyskać informacje o opisywanych/omawianych sprawach
 • Uczestnik wie na czym polega odpowiedzialność (społeczna, etyczna, prawna) sprawozdawcy sądowego czy osoby informującej o aktualnych i istotnych problemach prawnych
 • Uczestnik potrafi sporządzić sprawozdanie z procesu sądowego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych
 • Uczestnik potrafi opisać i omówić zagadnienia prawne, stanowiące przedmiot debaty publicznej
 • Uczestnik rozumie na czym polega odpowiedzialność dziennikarza pełniącego funkcję sprawozdawcy sądowego oraz informującego o aktualnych i istotnych problemach prawnych
 • Uczestnik będzie zdawał sobie sprawę z roli dziennikarza pełniącego funkcję sprawozdawcy sądowego oraz informującego o aktualnych i istotnych problemach prawnych w kształtowaniu postaw społecznych

Metody pracy

Ćwiczenia z elementami wykładu, prezentacje, dyskusja, spotkania z zaproszonymi gośćmi, udział w rozprawie sądowej, symulacja rozprawy sądowej, angażowanie studentów w dyskusję, kierowanie pytań do studentów, gry dydaktyczne, przygotowywanie przez studentów pytań do zaproszonych gości, ocena symulacji rozprawy sądowej.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Aktywny udział w symulacji sądowej.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów