Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Statystyczna analiza danych w języku R

Prowadzący: dr Piotr Płuciennik


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 390,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 24.10.2022 17:30 - 20:30
2. poniedziałek 7.11.2022 17:30 - 20:30
3. poniedziałek 14.11.2022 17:30 - 20:30
4. poniedziałek 21.11.2022 17:30 - 20:30
5. poniedziałek 28.11.2022 17:30 - 20:30
6. poniedziałek 5.12.2022 17:30 - 20:30
7. poniedziałek 12.12.2022 17:30 - 20:30
8. poniedziałek 19.12.2022 17:30 - 19:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodami statystycznymi i ich praktycznym zastosowanie do analizy danych finansowych, demograficznych, przyrodniczych czy ankietowych z wykorzystaniem języka R. Zajęcia mają też nauczyć wczytywać, importować, przetwarzać i wizualizować dane w języku R oraz wykorzystywać zaimplementowane w języku metody statystyczne.

Duży nacisk położony zostanie na umiejętność interpretacji uzyskanych wyników. Istotnym elementem zajęć będzie także nauka formułowania wniosków z uwzględnieniem specyfiki danych.

Kurs jest kursem elementarnym. Nie jest wymagana znajomość języka R przed kursem.

Tematyka kursu

 1. Zmienna losowa i jej charakterystyki, prawdopodobieństwo i rozkład prawdopodobieństwa
 2. Import danych, ich przetwarzanie i wizualizacja.
 3. Statystyka opisowa, histogram, wykres kwantyl-kwantyl
 4. Analiza korelacji
 5. Testowanie hipotez statystycznych
 6. Najpopularniejsze testy parametryczne i nieparametryczne
 7. Regresja

Efekty uczenia się

Wiedza:

 1. posługuje się podstawowymi pojęciami rachunku prawdopodobieństwa.
 2. Wymienia podstawowe metody analizy statystycznej

Umiejętności:

 1. Importuje dane do języka R, przetwarza je i wizualizuje.
 2. opisuje próbę statystyczną za pomocą statystyk opisowych z wykorzystaniem R. Przedstawia histogram i wykres kwantyl-kwantyl.
 3. przeprowadza analizę korelacji Pearsona i Spearmana z wykorzystaniem języka R

i potrafi na jej podstawie zidentyfikować występujące w przestrzeni danych zależności,

 1. Przeprowadza analizę regresji liniowej i nieliniowej. Ocenia dopasowanie modelu regresji,
 2. Przeprowadza podstawowe testy statystyczne w języku R,
 3. Interpretuje wyniki przeprowadzonej analizy statystycznej.
 4. Formułuje wnioski z uwzględnieniem specyfiki danych.

Metody pracy

Prezentacja z przykładami. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem programu R Studio.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin praktyczny z zadań wykonywanych na komputerze.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów