Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Statystyczna analiza danych w języku R

Prowadzący: dr Piotr Płuciennik


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 390,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 30.03.2023 18:00 - 21:00
2. czwartek 6.04.2023 18:00 - 21:00
3. czwartek 13.04.2023 18:00 - 21:00
4. czwartek 20.04.2023 18:00 - 21:00
5. czwartek 27.04.2023 18:00 - 21:00
6. czwartek 4.05.2023 18:00 - 21:00
7. czwartek 11.05.2023 18:00 - 21:00
8. czwartek 18.05.2023 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodami statystycznymi i ich praktycznym zastosowanie do analizy danych finansowych, demograficznych, przyrodniczych czy ankietowych z wykorzystaniem języka R. Zajęcia mają też nauczyć wczytywać, importować, przetwarzać i wizualizować dane w języku R oraz wykorzystywać zaimplementowane w języku metody statystyczne.

Duży nacisk położony zostanie na umiejętność interpretacji uzyskanych wyników. Istotnym elementem zajęć będzie także nauka formułowania wniosków z uwzględnieniem specyfiki danych.

Kurs jest kursem elementarnym. Nie jest wymagana znajomość języka R przed kursem.

Tematyka kursu

 1. Zmienna losowa i jej charakterystyki, prawdopodobieństwo i rozkład prawdopodobieństwa
 2. Import danych, ich przetwarzanie i wizualizacja.
 3. Statystyka opisowa, histogram, wykres kwantyl-kwantyl
 4. Analiza korelacji
 5. Testowanie hipotez statystycznych
 6. Najpopularniejsze testy parametryczne i nieparametryczne
 7. Regresja

Efekty uczenia się

Wiedza:

 1. posługuje się podstawowymi pojęciami rachunku prawdopodobieństwa.
 2. Wymienia podstawowe metody analizy statystycznej

Umiejętności:

 1. Importuje dane do języka R, przetwarza je i wizualizuje.
 2. opisuje próbę statystyczną za pomocą statystyk opisowych z wykorzystaniem R. Przedstawia histogram i wykres kwantyl-kwantyl.
 3. przeprowadza analizę korelacji Pearsona i Spearmana z wykorzystaniem języka R

i potrafi na jej podstawie zidentyfikować występujące w przestrzeni danych zależności,

 1. Przeprowadza analizę regresji liniowej i nieliniowej. Ocenia dopasowanie modelu regresji,
 2. Przeprowadza podstawowe testy statystyczne w języku R,
 3. Interpretuje wyniki przeprowadzonej analizy statystycznej.
 4. Formułuje wnioski z uwzględnieniem specyfiki danych.

Metody pracy

Prezentacja z przykładami. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem programu R Studio.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin praktyczny z zadań wykonywanych na komputerze.