Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Ukraina - kursy

Stosunki polsko-ukraińskie w XIX i XX wieku. Historia i literatura

Prowadzący: prof. dr hab. Jarosław Poliszczuk, prof. UAM dr hab. Marek Figura


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 190,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 13.04.2022
Zamknięcie zapisów: 26.04.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 5.05.2022 17:00 - 18:30
2. czwartek 12.05.2022 17:00 - 18:30
3. czwartek 19.05.2022 17:00 - 18:30
4. czwartek 26.05.2022 17:00 - 18:30
5. czwartek 2.06.2022 17:00 - 18:30
6. czwartek 9.06.2022 17:00 - 18:30
7. czwartek 16.06.2022 17:00 - 18:30
8. czwartek 23.06.2022 17:00 - 18:30
9. czwartek 30.06.2022 17:00 - 18:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem wykładów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką stosunków polsko-ukraińskich  w XIX i XX wieku. Kurs składa się z dwu części w pierwszej z nich przedstawione zostaną węzłowe problemy dotyczące historii stosunków polsko-ukraińskich w tym okresie skupiające się na problemach relacji społecznych i politycznych pomiędzy Polakami i Ukraińcami, omówione zostaną przyczyny i przebieg konfliktów między nimi oraz próby współpracy. W drugiej części uwaga zostanie skupiona na relacjach literacko-kulturowych oraz poszukiwaniu wspólnych inspiracji przez polskich i ukraińskich twórców na tle procesów historycznych w XIX i XX st.

Tematyka kursu

A/ Część historyczna:

 1. Węzłowe problemy stosunków polsko-ukraińskich do 1918.
 2. Polski mit Kresów a ukraińska tożsamość narodowa
 3. Konflikt polsko-ukraiński 1918-1921. Próby porozumienia: sojusz Piłsudski-Petlura.
 4. Ukraińcy w II Rzeczypospolitej, polska polityka narodowościowa i jej skutki.
 5. Nacjonalizm ukraiński wobec Polski i Polaków.
 6. Zbrodnie na Wołyniu i w Galicji Wschodniej 1943-1944. Stanowisko polskie i ukraińskie.
 7. Akcja „Wisła” i jej skutki.
 8. Droga do pojednania ze szczególnym uwzględnieniem roli „Kultury” i Jerzego Giedroycia.

B/ Część literacka:

 1. Mit Ukrainy w kulturze polskiej: kształtowanie, funkcja oraz spojrzenie postkolonialne.
 2. Obraz Kozaka w kulturze polskiej i ukraińskiej.
 3. Dumy ukraińskie jako przedmiot inspiracji artystycznej.
 4. Romantyczne ujęcie Ukrainy i obraz Kozaka w twórczości poetów „szkoły ukraińskiej”.
 5. Polsko-ukraińska polemika o wspólnej przeszłości: Sienkiewiczowska wizja Kozaczyzny i jej refleksja w literaturze ukraińskiej.
 6. Polsko-ukraińskie relacje kulturowe w okresie modernizmu. Prof. Bohdan Łepki jako rzecznik pojednania słowiańskiego.
 7. Młoda Polska i Młoda Ukraina: wzajemne powiązania, inspiracje, tłumaczenia, wpływy.
 8. Stanisław Przybyszewski i Wasyl Stefanyk: doświadczenie głębi wrażliwości artystycznej.
 9. Obraz Ukrainy w polskim malarstwie k. XIX – pocz. XX st.: połączenie egzotyki i swojskości.
 10. Krakowska Młoda Polska i kształtowanie modernizmu w malarstwie ukraińskim.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu przedmiotu student zna terminologię z zakresu historii i historiografii na temat relacji polsko-ukraińskich, zna najważniejsze problemy stosunków polsko-ukraińskich, dostrzega historyczne współzależności między Polakami i Ukraińcami, rozumie wpływ historii i kultury na jej współczesną rzeczywistość, wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje dotyczące historii wzajemnych relacji Polaków i Ukraińców w zasobach informacji pisanych i elektronicznych.

Metody pracy

wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.