Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Strategie rozwoju przedsiębiorstwa

Prowadzący: dr Paweł Gondek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 7.10.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 19.10.2018 17:30 - 20:45
2. piątek 26.10.2018 17:30 - 20:45
3. piątek 9.11.2018 17:30 - 20:45
4. piątek 16.11.2018 17:30 - 20:45
5. piątek 23.11.2018 17:30 - 20:45

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami formułowania celów i aspiracji

- kształtowanie umiejętności w zakresie metod i narzędzi zarządzania strategicznego w biznesie i obszarze administracji

- zbudowanie u słuchaczy umiejętności analizy sytuacji przedsiębiorstwa/jednostki organizacyjnej i jego otoczenia

- umiejętność opracowania scenariusza rozwoju i kształtowania wizerunku podmiotu

- podnoszenie kompetencji społecznych niezbędnych do pracy w zespole

- przekazanie podstawowych kompetencji coachingowych/motywacyjnych

- przekazanie umiejętności analizy finansowej przedsiębiorstwa

Tematyka kursu

  1. Istota i geneza zarządzania strategicznego; wizja, misja, cele strategiczne
  2. Analiza mikrootoczenia, analiza makrootoczenia, analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa
  3. Analiza procesu podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie
  4. Koncepcje rozwoju potencjału przedsiębiorstwa
  5. Budowanie planu strategicznego
  6. Pojęcie coachingu, coaching w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, coaching w procesie realizacji strategii firmy
  7. Wdrażanie innowacyjnych produktów, elementy promocji i marketingu.

Efekty kształcenia

- słuchacz potrafi wyznaczyć jasne i mierzalne cele działania przedsiębiorstwa

- uczestnik kursu zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu analizy strategicznej i budowania strategii

- uczestnik kursu rozumie procesy i zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie/jednostce organizacyjnej i otoczeniu

- uczestnik kursu zna i potrafi zastosować podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz wskaźniki kondycji finansowej przedsiębiorstwa

- uczestnik kursu potrafi samodzielnie i w grupach zbudować przykładową strategię rozwoju przedsiębiorstwa

- słuchacz potrafi samodzielnie i w grupach zbudować przykładową strategię marki

- uczestnik kursu rozumie potrzebę analizy zasobów przedsiębiorstwa, w tym znaczenie eliminacji jego słabych stron i wykorzystanie mocnych

- słuchacz posiada podstawowe kompetencje coachingowe (kompetencje coacha, metody i narzędzia coachingowe, podstawy filozoficzne i psychologiczne coachingu)

- słuchacz wykazuje wiedzę na temat podstawowych form promocji, reklamy, marketingu i public relations, a także budowania wizerunku i reputacji firmy

Metody pracy

Wykład problemowy, case study, warsztaty.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Studium przypadku (case study).