Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Styl formalny w korespondencji i akademickim języku angielskim

Prowadzący: dr Augustyn Surdyk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 2.10.2017 16:45 - 20:00
2. poniedziałek 9.10.2017 16:45 - 20:00
3. poniedziałek 30.10.2017 16:45 - 20:00
4. poniedziałek 6.11.2017 16:45 - 20:00
5. poniedziałek 13.11.2017 16:45 - 20:00
6. poniedziałek 20.11.2017 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 27.11.2017 18:30 - 20:00
8. poniedziałek 4.12.2017 16:45 - 20:00
9. poniedziałek 11.12.2017 16:45 - 18:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie z cechami angielskiego języka formalnego i akademickiego, związkami stylu formalnego z gramatyką i semantyką. Nauka pisania krótkich form wypracowań akademickich – akapitów (ang. paragraph) i esejów oraz formalnej korespondencji. Kurs skierowany jest do osób władających j. ang. przynajmniej na poziomie B1 (średnio zaawansowany).

Tematyka kursu

Ćwiczenia i warsztaty mające na celu naukę podstaw pisania korespondencji formalnej w języku angielskim, zasad (n)etykiety akademickiej oraz pisania krótkich form akademickich. Charakterystyka akapitu i eseju jako form wypowiedzi pisemnej w stylu formalnym (w tym akademickim). Zapoznanie z typami esejów akademickich w języku angielskim: argumentative, narrative, expository, descriptive.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik charakteryzuje i rozpoznaje cechy stylu formalnego, formułuje poprawne tezy, definicje i logicznie argumentuje z wykorzystaniem środków językowych i komunikacyjnych charakterystycznych dla stylu formalnego/akademickiego w języku angielskim.

Metody pracy

Ćwiczenia i warsztaty w laboratorium językowym oparte na rozwiązywaniu zadań stylistycznych (gramatycznych i leksykalnych), formułowaniu tez, argumentowaniu i konstruowaniu poprawnych akapitów akademickich oraz listów formalnych. Wykładowca udostępnia szereg potrzebnych materiałów w wersjach cyfrowych.

Zalecana literatura

1. Alexander, L. G. 1997. Essay and Letter Writing. London: Longman.
2. Alexander, L., G., (1999). Right word wrong word. Wybierz właściwe słowo, Warszawa: Wydawnictwo 3. Naukowe PWN
4. Fowler, H., R., (1986). The Little, Brown handbook, New York: Scott, Foersman and Company
5. Macpherson, R. 1994. University English. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
6. Macpherson, R. 1996. English for Writers and Translators. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7. Ohashi, Y., (1978). English style, grammatical and semantic approach, London: Newbury House Publishers, Inc.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie przedmiotu następuje poprzez napisanie eseju akademickiego w j. angielskim na wybrany lub wylosowany temat.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów