Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Święta, wierzenia i przesądy w Wielkopolsce

Prowadzący: dr hab. Justyna Kobus


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 29.03.2021 17:00 - 18:30
2. poniedziałek 12.04.2021 17:00 - 18:30
3. poniedziałek 19.04.2021 17:00 - 18:30
4. poniedziałek 26.04.2021 17:00 - 18:30
5. poniedziałek 10.05.2021 17:00 - 18:30
6. poniedziałek 17.05.2021 17:00 - 18:30
7. poniedziałek 24.05.2021 17:00 - 18:30
8. poniedziałek 31.05.2021 17:00 - 18:30
9. poniedziałek 7.06.2021 17:00 - 18:30
10. poniedziałek 14.06.2021 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z mniej i bardziej znanymi tradycjami regionu (Wielkopolski) łącznie z tymi, które już nie są praktykowane. Przyjrzenie się czynnikom wpływającym na zanik pewnych elementów kultury niematerialnej oraz tym, które sprzyjają trwaniu tradycyjnych zwyczajów (m.in. świątecznych), obrzędów i przesądów. Tematyka wykładów oscyluje wokół pojęcia roku obrzędowego i obrzędowości rodzinnej – dotyczy głównie kultury ludowej (choć nie tylko).

Tematyka kursu

Święta, wierzenia i przesądy w Wielkopolsce. Funkcjonowanie elementów regionalnej tradycji w życiu codziennym i od święta.

Efekty kształcenia

Umiejętności, które zyskuje słuchacz:

  • rozumie pojęcia związane z podjętą tematyką, m.in.: dziedzictwo narodowe, kultura niematerialna, tradycja, obrzęd, zwyczaj;
  • potrafi wskazać tradycyjne elementy roku obrzędowego oraz obrzędowości rodzinnej;
  • potrafi wyjaśnić i/lub wskazać początki znanych zwyczajów;
  • rozumie mechanizmy kształtujące tradycję i zachodzące w niej zmiany;
  • zna słownictwo regionalne dotyczące świąt, wierzeń i przesądów w Wielkopolsce;
  • zna podstawowe źródła etnograficzne i dialektologiczne dotyczące omawianych tematów.

Metody pracy

Wykład z prezentacją PowerPoint, odsłuch nagrań terenowych (dawnych i współczesnych), krótkie filmy (ok. 5 –10 min.) o tematyce dotyczącej regionalnych zwyczajów oraz audycje radiowe (dłuższe nagrania) tematycznie powiązane z treścią wykładu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin w formie testu (rodzaj quizu) w MSTeams>Forms.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów