Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

System podatkowy w Polsce

Prowadzący: mgr Anna Hnatów


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 23.03.2017 16:30 - 18:00
2. czwartek 30.03.2017 16:30 - 18:00
3. czwartek 6.04.2017 16:30 - 18:00
4. czwartek 13.04.2017 16:30 - 18:00
5. czwartek 27.04.2017 16:30 - 18:00
6. czwartek 4.05.2017 16:30 - 18:00
7. czwartek 11.05.2017 16:30 - 18:00
8. czwartek 18.05.2017 16:30 - 18:00
9. czwartek 25.05.2017 16:30 - 18:45
10. czwartek 1.06.2017 16:30 - 18:45
11. czwartek 8.06.2017 16:30 - 18:00
12. czwartek 22.06.2017 16:30 - 18:00
13. czwartek 29.06.2017 16:30 - 18:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie teoretycznych podstaw z zakresu konstrukcji systemu podatkowego w Polsce (podatki konsumpcyjne, podatki dochodowe, podatki majątkowe, podatki przychodowe), a także przekazanie praktycznych wiadomości, które słuchacz będzie mógł zastosować w sytuacjach typowych oraz problemowych po zakończeniu kursu.

Tematyka kursu

Kurs rozpocznie się wprowadzeniem do tematyki prawa podatkowego. Pozostałe zajęcia będą poświęcone charakterystyce poszczególnych podatków, składających się na system prawa podatkowego w Polsce. Na podstawie odpowiednich aktów prawnych uczestnik zostanie zapoznany z elementami konstrukcyjnymi każdego z podatków, tzn. z przedmiotem, podmiotem, podstawą opodatkowania, stawkami podatkowymi, ulgami i zwolnieniami podatkowymi. Przedstawiony zostanie również sposób rozliczania. W ramach zajęć uczestnicy będą mieli możliwość rozwiązania kazusów z zakresu podejmowanej tematyki. Szczegółowe zagadnienia poruszane w ramach kursu to:

 

 1. Istota, funkcje i klasyfikacja podatków,
 2. Źródła prawa podatkowego,
 3. Elementy konstrukcyjne podatku,
 4. Podatek od towarów i usług (VAT),
 5. Podatek akcyzowy,
 6. Podatek od gier,
 7. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 8. Zryczałtowane formy opodatkowania przychodów osób fizycznych,
 9. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 10. Podatek od czynności cywilnoprawnych,
 11. Podatek od spadków i darowizn,
 12. Podatek od nieruchomości,
 13. Podatek od środków transportu,
 14. Podatek tonażowy,
 15. Podatek rolny i podatek leśny.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie znał podział podatków, konstrukcję podatków konsumpcyjnych, dochodowych, majątkowych i przychodowych. Uczestnik powinien nabyć umiejętność skonstruowania stanu prawnego na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawno-podatkowych w praktyce, umiejętność ich zastosowania w określonym stanie faktycznym, a także umiejętność ich interpretacji na tle prezentowanych kazusów. Ponadto uczestnik pozna sposób rozliczenia każdego z podatków, co ułatwi mu wybór właściwej formy opodatkowania w określonym stanie faktycznym.

Metody pracy

Wykład z elementami konserwatorium oraz case study z wykorzystaniem środków wizualnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł