Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Sztuka perswazji w biznesie i świecie akademickim

Prowadzący: mgr Hanna Wiczanowska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 325,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 18.03.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 16

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 29.03.2022 17:00 - 20:45
2. wtorek 5.04.2022 17:00 - 20:45
3. wtorek 19.04.2022 17:00 - 20:45
4. wtorek 26.04.2022 17:00 - 20:45

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs ma na celu zaznajomienie uczestników z podstawami konstruowania oraz wygłaszania perswazyjnych wystąpień publicznych, które stanowią istotne narzędzie pracy oraz komunikowania się zarówno w biznesie oraz np. w świecie akademickim. Istotą każdego prawidłowo przygotowanego przemówienia publicznego jest rozwiązanie konkretnego problemu konkretnej widowni, do której przemawiamy, tzw. cel szczegółowy przemówienia. Dodatkowo, trudność przemówień perswazyjnych polega na odpowiednim zrównoważeniu argumentów natury logicznej i emocjonalnej, skutecznym posługiwaniu się językiem korzyści oraz rzetelnej analizie potrzeb naszej widowni. Podczas kursu zostanie położony nacisk w szczególności na przemówienia:

- sprzedażowe oraz marketingowe

- służące pozyskaniu inwestora, jak również komercjalizacji wyników swoich badań naukowych,

- typu elevator pitch

Kurs ten jest zatem szczególnie dedykowany:

- osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą, które chcą skutecznie komunikować się z klientami

- start upowcom dążącym do wygłoszenia skutecznego elevator pitch

- naukowcom, chcącym uzyskać dofinansowanie i skomercjalizować wyniki swoich badań,

- osobom zatrudnionym na stanowisku sprzedawców lub marketingowców.

W związku z tym zamiarem tego kursu jest przekazanie wiedzy odnośnie właściwego definiowania potrzeb widowni (odbiorców) naszego przemówienia oraz określania jego typu i celu szczegółowego (wartość dla widowni). W dalszej kolejności kursanci nauczą się dopasowywania poszczególnych narzędzi retorycznych (struktur, języka, mowy ciała, pracy głosem) do typu i celu przemówienia.  Ponadto, uczestnicy nauczą się wzbogacać swoje przemówienia perswazyjne za pomocą technik storytellingu poprzez historie odpowiadające potrzebom naszej widowni. W ramach kursu uczestnicy otrzymają kompleksową informację zwrotną (za pomocą autorskich narzędzi prowadzącej) odnośnie ich mocnych stron w przemawianiu oraz obszarów do poprawy, co pomoże im rozwijać posiadany potencjał oraz doskonalić poszczególne narzędzia retoryczne. Prowadząca korzysta z podręczników oraz metod organizacji Toastmasters International - organizacji kształcącej mówców i liderów, jak również własnych autorskich narzędzi, docenianych przez osoby uczestniczące w prowadzonych przez nią szkoleniach i mentoringach.

Tematyka kursu

Tematem wspomnianego kursu jest proces przygotowywania oraz wygłaszanie przemówień perswazyjnych w taki sposób, aby efektywnie osiągnąć założony przez nas cel (rozumiany jako wartość dla widowni) oraz budować więź z widownią, do której przemawiamy. Umiejętność przemawiania publicznego zwiększa naszą wiarygodność jako naukowców, pracowników, partnerów biznesowych oraz stanowi jedną z kluczowych kompetencji miękkich, maksymalizujących nasze szanse w zarządzaniu ludźmi, pracy zespołowej oraz komunikacji z otoczeniem. W szczególności przemówienia perswazyjne stanowią ważną umiejętność zarówno w biznesie, jak i w środowisku akademickim, pod kątem uzyskiwania dofinansowań w programach grantowo-stypendialnych oraz komercjalizacji wyników badań.

W początkowej części zajęć uczestnicy zyskają umiejętność precyzyjnego definiowania celu naszego przemówienia, identyfikacji potrzeb konkretnego audytorium oraz metod budowania z nim więzi. Określenie celu (wartości) stanowi fundamentalny krok w procesie przygotowania każdego przemówienia, gdyż to właśnie cel determinuje użycie dalszych narzędzi retorycznych, poczynając od struktur logicznych, poprzez język, mowę ciała, użycie pomocy wizualnych itp. W dalszej części poznają one narzędzia argumentacji perswazyjnej dotyczące argumentów natury racjonalnej (logos), emocjonalnej (pathos) oraz odwołania do wartości (ethos). Zostaną także zaznajomieni z technikami storytellingu dla wzmocnienia autentyczności i zapamiętywalności przemówienia. Kolejnym krokiem będzie wyjaśnienie uczestnikom kursu różnych struktur logicznych, które pomogą uporządkować prezentowane treści oraz właściwego ukształtowania wstępu, rozwinięcia i zakończenia danego przemówienia. Kursanci zostaną również wyposażeni w podstawy doboru języka, mowy ciała, pracy głosem oraz pomocy wizualnych do konkretnego przemówienia, w taki sposób, aby wzmacniały one cel naszego wystąpienia, nie zaś odwracały od niego uwagę

Warsztat zostanie okraszony licznymi ćwiczeniami praktycznymi, polegającymi na przygotowywaniu poszczególnych elementów przemówienia perswazyjnego, a także ćwiczeniu krótkich wypowiedzi improwizowanych jako rozgrzewki przed wygłoszeniem właściwego przemówienia z możliwością otrzymania kompleksowej informacji zwrotnej (ewaluacji) od prowadzącej. kursanci otrzymają także wiedzę z zakresu efektywnego udzielania informacji zwrotnej w obszarze przemawiania publicznego, co przyczyni się do zwiększenia świadomości ich warsztatu mówcy.

Efekty uczenia się

 • Zapamiętywanie wiadomości:

Kursant:

 • identyfikuje cel szczegółowy konkretnego (w tym także własnego) przemówienia
 • definiuje cechy widowni, do której będzie przemawiać
 • wylicza rodzaje argumentów przydatnych w wystąpieniach perswazyjnych
 • Zrozumienie wiadomości:

Kursant:

 • rozróżnia cechy wystąpienia perswazyjnego
 • ilustruje cel szczegółowy swojego przemówienia
 • wyjaśnia skuteczność danych narzędzi retorycznych w odniesieniu do perswazyjnego celu przemówienia
 • wyjaśnia, jak storytelling wspiera cel wystąpienia

 

 • Zastosowanie w sytuacjach typowych

Kursant:

 • porównuje skuteczność dwóch wybranych narzędzi retorycznych
 • przedstawia rozwiązania dotyczące poprawy skuteczności konkretnego przemówienia perswazyjnego
 • porównuje skuteczność osiągania perswazyjnego celu przy zastosowaniu różnorodnych struktur logicznych
 • stosuje podstawowe techniki ewaluacyjne, celem udzielenia innym uczestnikom grupy skutecznej informacji zwrotnej

Zastosowanie w sytuacjach problemowych

Kursant:

 • ocenia stopień osiągnięcia celu ogólnego i szczegółowego w konkretnym, zaprezentowanym mu przemówieniu perswazyjnym
 • analizuje własne mocne i słabe strony w przemówieniach publicznych, celem maksymalizacji własnego potencjału
 • ocenia funkcje poszczególnych narzędzi retorycznych oraz ich wpływ na skuteczność przemówienia perswazyjnego

Metody pracy

Początkowe zajęcia dotyczące definiowania widowni oraz określania celów przemówienia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem elementów metody analytical dialogue, autorstwa prof. Charlesa Szypszaka oraz tradycyjnej metody problemowej, sprowadzającej się do zadawania uczestnikom zajęć coraz to bardziej szczegółowych pytań dotyczących wartości, jaką zamierzają przekazać widowni, cech odbiorców konkretnego przemówienia, znaczenia miejsca oraz czasu dla przygotowania skutecznego przemówienia. Na tym etapie kursu częste będą również tzw. burze mózgów, służące wymianie pomysłów przez uczestników. Niekiedy uczestnicy będą także proszeni o indywidualne zdefiniowanie np. celu projektowanego przemówienia.

W dalszej części zajęć przeważać będzie metoda praktyczna, polegająca na przygotowywaniu poszczególnych elementów struktury przemówienia perswazyjnego, doborze właściwych argumentów oraz narzędzi retorycznych oraz wygłaszania krótkich wypowiedzi improwizowanych celem oswojenia się z przemawianiem oraz uzyskania kompleksowej informacji zwrotnej. Pod koniec zajęć zostanie wykorzystana metoda waloryzacyjna, polegająca na oglądaniu fragmentów nagranych przemówień celem analizy mocnych stron mówcy oraz wskazaniu obszarów do poprawy.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Będzie on polegać na przygotowaniu przemówienia perswazyjnego z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w toku kursu oraz wygłoszenia go przed prowadzącą oraz innymi uczestnikami kursu. Po wygłoszeniu takiego przemówienia, uczestnik otrzyma kompleksową informację zwrotną od prowadzącej oraz pozostałych uczestników zajęć. Końcowa ocena zależeć będzie od skuteczności wykorzystania narzędzi retorycznych, objaśnianych przez prowadzącą w toku zajęć oraz zaangażowania i aktywności na zajęciach.