Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Szybka moda w perspektywie antropologicznej

Prowadzący: mgr Aleksandra Dzik


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 390,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 22.10.2022 13:00 - 14:30
2. sobota 29.10.2022 13:00 - 14:30
3. sobota 5.11.2022 13:00 - 14:30
4. sobota 12.11.2022 13:00 - 14:30
5. sobota 19.11.2022 13:00 - 14:30
6. sobota 26.11.2022 13:00 - 14:30
7. sobota 3.12.2022 13:00 - 14:30
8. sobota 10.12.2022 13:00 - 14:30
9. sobota 17.12.2022 13:00 - 14:30
10. sobota 7.01.2023 13:00 - 14:30
11. sobota 14.01.2023 13:00 - 14:30
12. sobota 21.01.2023 13:00 - 14:30
13. sobota 28.01.2023 13:00 - 14:30
14. sobota 4.02.2023 13:00 - 14:30
15. sobota 11.02.2023 13:00 - 14:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

przekazanie wiedzy z zakresu antropologii w odniesieniu do zjawiska szybkiej mody,
 rozwinięcie umiejętności pracy w grupie,
 kształcenie umiejętności krytycznej interpretacji wybranych zjawisk społecznych na podstawie materiałów źródłowych,
 rozwinięcie umiejętności z zakresu obserwacji otoczenia oraz zjawisk społecznych.

Tematyka kursu

Kurs dotyczyć będzie zjawiska społecznego, jakim jest szybka moda (Fast Fashion) – jej historii, wpływu na społeczeństwa, konsumentów, pracowników oraz środowisko naturalne. Analizie poddane zostanie również jej znaczenie ekonomiczne i społeczne. Tematyka kursu obejmować będzie również podstawowe informacje dotyczące obserwacji etnograficznej – cele, podstawowe narzędzia, rodzaje oraz sposoby jej prowadzenia.

Efekty uczenia się

Słuchacze po zakończonym kursie będą:
 znać podstawową terminologię z zakresu tematyki Fast Fashion oraz obserwacji etnograficznej,
 umieć scharakteryzować źródła i z nich korzystać,
 dostrzegać zjawiska charakterystyczne dla branży szybkiej mody,
 potrafić przeprowadzić obserwację wybranego przez siebie zjawiska społecznego związanego z tematyką zajęć,
 potrafić w podstawowym zakresie analizować wyniki przeprowadzonej obserwacji,
 umieć zaprezentować wyniki obserwacji
 aktywnie uczestniczyć w grupowych dyskusjach

Metody pracy

Dyskusja, wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, metoda badawcza (dociekania naukowego), metoda projektu, praca w grupach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przygotowanie projektu i zaprezentowanie jego efektów.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów