Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Teatr i dramat współczesny

Prowadzący: dr Monika Błaszczak-Stachowiak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 20.10.2023 17:00 - 20:15
2. piątek 27.10.2023 17:00 - 20:15
3. piątek 3.11.2023 17:00 - 20:15
4. piątek 10.11.2023 17:00 - 20:15
5. piątek 17.11.2023 17:00 - 20:15
6. piątek 24.11.2023 17:00 - 20:15
7. piątek 1.12.2023 17:00 - 20:15
8. piątek 8.12.2023 17:00 - 18:30

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest pokazanie dokonań teatru i dramatu współczesnego, w tym zwłaszcza ostatnich dziesięcioleci na tle przemian zachodzących w estetyce, czyli teorii i filozofii sztuki. Estetyczne aspekty praktyki teatralnej i pisarstwa dramatycznego oraz procesu dramaturgicznego omawiane będą na tle wielokierunkowej dyskusji teoretycznej i krytycznej.

Tematyka kursu

Uczestnicy zapoznają się ze spektaklami teatralnymi oraz dramaturgią XX i XXI wieku. Poszczególne zajęcia dotyczyć będą zależności między teatrem a dramatem, różnych form teatralnych i dramatycznych, mieszania się gatunków i stylów, przemiany tematyki, bohaterów i przede wszystkim estetyki. Jednym z najważniejszych tematów zajęć będzie miejsce odbiorcy przekazów teatralnych i dramatycznych –widza, czytelnika, współuczestnika, a czasem nawet performera. Pojawią się problemy ciała, w tym zwłaszcza odrzucenia, choroby i śmierci oraz tożsamości płciowej. Przybliżone zostaną sposoby zastosowania przez nich nowych mediów – projekcji filmowej, ekranu, światła – na przykładzie konkretnych realizacji scenicznych i tekstów. Pojawi się także tematyka związków sztuki teatralnej ze sztukami plastycznymi i ich wspólne inspiracje. Uwikłania w politykę i autotematyczne rozważania twórców na temat samej sztuki i miejsca autora, aktora, reżysera czy dramaturga to kolejny istotny wątek. Teatr nawiązujący do swojej przeszłości (rytuału) i teraźniejszości życia w poszukiwaniu nowego znaku scenicznego, a także spektakle przełamujące normy, w które zwykle wpisuje się tę sztukę. Pojawi się także wątek teatru dla dzieci – nurtu dla najbardziej wymagającego odbiorcy. Ćwiczenia będą każdorazowo ilustrowane zdjęciami i zapisami filmowymi spektakli teatralnych i działań performatywnych (w tym zwłaszcza ze sceny niezależnej / alternatywnej) oraz tekstami dramatycznymi.

Realizowane będą następujące zakresy tematyczne: 

 1. Teatr a literatura – czy dramat jest potrzebny w teatrze, czy teatr jest potrzebny dramatowi?
 2. Odbiorca dramatyczno-teatralny – czytelnik, widz, współuczestnik, performer
 3. Dramat i teatr telewizji – Samuel Beckett i inni
 4. Technologie medialne w teatrze i dramacie – teatr w sieci, czat w dramacie
 5. Rytualne aspekty współczesnego teatru – Grotowski, Barba, Brook, Gardzienice, Węgajty
 6. Ciało w teatrze i dramacie (w tym teatrze tańca) – choroba, przeestetyzowanie, body-art performans
 7. Polityka w teatrze i dramacie
 8. Autotematyzm w teatrze i dramacie – teatr w teatrze
 9. Teatr dla dzieci – najnaje i starsi
 10. Sztuki performatywne – na styku między teatrem, performansem, literaturą a filmem

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnik:

- będzie znał i rozpoznawał najbardziej charakterystyczne współczesne formy teatralne i dramatyczne;

- będzie znał zagadnienia teoretyczne z zakresu estetyki współczesnego teatru i dramatu;

- będzie potrafił przedstawić najważniejsze nurty i cechy współczesnego teatru i dramatu na tle dyskursu teoretycznego;

- będzie potrafił napisać samodzielnie recenzję ze spektaklu teatralnego;

- będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności we własnej praktyce zawodowej.

Metody pracy

Zajęcia mają charakter ćwiczeń.  Uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia swoje wiedzy z zakresu współczesnego teatru i dramatu oraz zdobycia umiejętności wypowiadania się ustnie i pisemnie na temat omawianych zjawisk. Aby to osiągnąć, zastosowane zostaną zróżnicowane, podawcze, jak i aktywne metody pracy, obejmujące:    

- pracę z tekstem i materiałami audiowizualnymi

- dyskusję moderowaną

- mini-wykład

- prezentacje multimedialne

- analizę i interpretację tekstów i spektakli

- rekonstrukcję tez wybranych tekstów naukowych

- pracę w parach i grupach

- burzę mózgów

- studium przypadku

- pracę pisemną indywidualną.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Recenzja ze spektaklu teatralnego.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów