Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Technika story completion w badaniach

Prowadzący: mgr Małgorzata Kubacka


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 275,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 15.05.2021 10:00 - 16:00
2. niedziela 16.05.2021 10:00 - 16:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Warsztaty skierowane są do osób, które zawodowo zajmują się prowadzeniem badań jakościowych lub ilościowych i poszukują innowacyjnych technik pomocnych w realizacji celów badawczych.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z techniką story completion.

Uczestnicy warsztatów, poprzez liczne zadania i przykłady, zdobędą możliwość przećwiczenia praktycznych aspektów związanych z przygotowaniem i prowadzeniem tej techniki badawczej, poznają zasady związane z doborem próby, przygotowaniem story stem’u oraz opracowaniem materiału pozyskanego dzięki tej technice.

Tematyka kursu

Warsztat podzielony jest na trzy części:

 1. Czym jest metoda kończenia historii? Przedstawienie metody story completion. Ta część jest częścią teoretyczną i obejmuje ok. 3 godziny dydaktyczne.
 2. Jak używają jej inni badacze? Przedstawienie przykładów projektów badawczych wykorzystujących metodę story completion wraz z zastosowaniem konkretnego story stem’u do określonych celów/problemów badawczych.
 3. Jak ja mogę użyć techniki story completion w swoich badaniach? Praktyczne ćwiczenia z tworzenia i wykorzystania techniki.

Szczegółowa tematyka:

 1. Wstęp do story completion method.
 2. Dobór próby badawczej w story completion.
 3. Projektowanie i przeprowadzanie story completion.
 4. Analiza danych pozyskanych dzięki technice story completion (ilościowe i jakościowe analizy)
 5. Projekty badawcze wykorzystujące story completion.

Efekty kształcenia

Wiedza. Uczestnik warsztatów:

 • Definiuje i nazywa cechy, założenia teoretyczne i metodologiczne w story completion method.
 • Opisuje etapy prowadzenia story completion method.
 • Wyjaśnia różnice miedzy ilościowymi oraz jakościowymi sposobami analiz danych pochodzących z historii.
 • Charakteryzuje podstawowe dylematy etyczne pojawiające się podczas prowadzenia i przygotowania story completion.
 • Wskazuje przykłady zastosowań story completion we wcześniejszych badaniach.

Umiejętności. Uczestnik warsztatów:

 • Konstruuje propozycje stem’ów dla story completion zgodnie z zasadami metodologii badań jakościowych.
 • Wchodzi w rolę badacza.
 • Dokonuje analizy poszukiwanych informacji/problemów badawczych i potrafi ocenić, które z problemów są adekwatne dla stosowania story completion.
 • Dokonuje analizy materiału uzyskanego dzięki technice story completion.
 • Identyfikuje problemy związane z badaniami (w tym dylematy etyczne i prawne).

 

Kompetencje. Uczestnik warsztatów:

 • Kreatywnie i twórczo podchodzi do przygotowywania story completion.
 • Ma świadomość istnienia problemów związanych z projektowaniem badania.
 • Zachowuje krytycyzm i ostrożność w prowadzeniu oraz interpretacji wyników badania.
 • Krytycznie ocenia formułowane wnioski, tezy oraz story stem’y.

Metody pracy

Praca indywidualna, praca w grupach:

 • Ćwiczenia z tworzenia story completion oraz story stem’ów.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny w formie testu lub egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów