Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Teoria i praktyka występu retorycznego: retoryka polityczna, sądowa i popisowa

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Krystyna Tuszyńska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 5.10.2017 18:00 - 19:30
2. czwartek 12.10.2017 18:00 - 19:30
3. czwartek 19.10.2017 18:00 - 19:30
4. czwartek 26.10.2017 18:00 - 19:30
5. czwartek 2.11.2017 18:00 - 19:30
6. czwartek 9.11.2017 18:00 - 19:30
7. czwartek 16.11.2017 18:00 - 19:30
8. czwartek 23.11.2017 18:00 - 19:30
9. czwartek 30.11.2017 18:00 - 19:30
10. czwartek 7.12.2017 18:00 - 19:30
11. czwartek 14.12.2017 18:00 - 19:30
12. czwartek 4.01.2018 18:00 - 19:30
13. czwartek 11.01.2018 18:00 - 19:30
14. czwartek 18.01.2018 18:00 - 19:30
15. czwartek 25.01.2018 18:00 - 19:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Uczulenie słuchacza na kulturę przekazu werbalnego w trzech rodzajach retoryki, znanych od czasów Arystotelesa (politycznej, s.ądowej, popisowej); zapoznanie z mechanizmami rządzącymi występem publicznym; wypracowanie umiejętności takiego występu zarówno w sferze werbalnej, jak niewerbalnej (gestykulacja, mimika, pauzy logiczne i psychologiczne itp. zasady udanego występu);  

Tematyka kursu

Zapoznanie słuchacza z obecnym od czasów Arystotelesa podziałem retoryki na doradczą (polityczną), sądową i popisową (epideiktyczną), z cechami dystynktywnymi każdego z tych rodzajów retoryki, celami, jakie każdemu z nich przyświecają oraz sposobami osiągnięcia zakończonego sukcesem perswazyjnym komunikatu retorycznego w każdym z trzech rodzajów retoryki.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz potrafi rozpoznać i scharakteryzować rodzaj retoryczny (polityczny, sądowy, popisowy); uwzględnić specyfikę każdego rodzaju retorycznego i wskazać właściwe mu środki argumentacyjne oraz ornamentacyjne; omówić części występu oratorskiego (wstęp, narracja, argumentacja, odparcie zarzutów strony przeciwnej, zakończenie); potrafi przypisać trzy funkcje retoryki jako sztuki: probare – pouczyć, movere – poruszyć, delectare – sprawić przyjemność, poszczególnym rodzajom retorycznym; odróżnić chwyty erystyczne od argumentacji retorycznej; słuchacz jest uczulony na retorykę jako interakcję na linii: nadawca komunikatu (retorycznego) – odbiorca; zna zasady rządzące występem publicznym, zna wagę tzw. niewerbalnych środków przekonywania; słuchacz potrafi wygłosić mowę w wybranym rodzaju retorycznym (politycznym, sądowym, popisowym)

Metody pracy

wykład, ewentualna dyskusja z audytorium (pytania i odpowiedzi)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

do wyboru: tradycyjny egzamin lub wygłoszenie mowy w wybranym rodzaju retorycznym: retoryka polityczna, sądowa, popisowa

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów