Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Turystyka bez barier dla osób z niepełnosprawnością

Prowadzący: prof. UAM Alina Zajadacz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 21.10.2017 9:00 - 14:00
2. sobota 4.11.2017 9:00 - 14:00
3. sobota 25.11.2017 9:00 - 14:00
4. sobota 9.12.2017 9:00 - 14:00
5. sobota 20.01.2018 9:00 - 14:00

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Dzięgielowa 27; 61-680 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przybliżenie uczestnikom: uwarunkowań, stanu, perspektyw oraz zasad rozwoju „turystyki dostępnej” /accessible tourism/ dla osób z niepełnosprawnością (OzN). Warsztaty mają
na celu kształtowanie i doskonalenie umiejętności tworzenia oferty turystycznej, dostosowanej
do potrzeb osób z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności.

Tematyka kursu

 1. Turystyka dostępna” - uwarunkowania, stan i perspektywy rozwoju
 2. Niepełnosprawność - definicje, modele, skala zjawiska
 3. Bariery ograniczające udział w turystyce osób z niepełnosprawnością
 4. Turystyka osób z niepełnosprawnością ruchową
 5. Turystyka osób z dysfunkcją wzroku
 6. Turystyka osób z dysfunkcją słuchu
 7. Projektowanie uniwersalne w przestrzeni turystycznej , obiektach i usługach turystycznych

8.       Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością

 1. „Turystyka dostępna” – przegląd dobrych praktyk
 2. Rekomendacje zasad rozwoju „turystyki bez barier”

Efekty kształcenia

Słuchacz:

 • Będzie miał podstawową wiedzę, dotyczącą uwarunkowań prawnych, ekonomicznych
  i społecznych rozwoju turystyki osób z niepełnosprawnością; źródeł informacji nt. instytucji, organizacji, projektów promujących „turystykę bez barier”.
 • Pozna zasady projektowania uniwersalnego obiektów, miejsc, usług oraz systemu informacji turystycznej.
 • Nabędzie umiejętności: w zakresie właściwych sposobów komunikowania się, reagowania
  w różnych sytuacjach w kontaktach z OzN; personalizacji i podnoszenia jakości usług turystycznych.

Metody pracy

Warsztaty: eksperyment (testowanie dostępności obiektów i ich otoczenia z perspektywy użytkownika poruszającego się na wózku inwalidzkim), symulacje, case study, filmy, „akwarium”, „design thinking”. Wszystkie materiały zapewnia prowadzący kurs.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów