Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Typowe błędy wymowy w j. angielskim u Polaków. Praktyczne zajęcia z korekcji wymowy (poziom średniozaaw.)

Prowadzący: dr Danuta Wolfram-Romanowska


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 275,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: angielski/polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 31.12.2020
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 3.03.2021 18:00 - 19:30
2. środa 10.03.2021 18:00 - 19:30
3. środa 17.03.2021 18:00 - 19:30
4. środa 24.03.2021 18:00 - 19:30
5. środa 31.03.2021 18:00 - 19:30
6. środa 7.04.2021 18:00 - 19:30
7. środa 14.04.2021 18:00 - 19:30
8. środa 21.04.2021 18:00 - 19:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zauważalna poprawa wymowy j. angielskiego, bardziej zrozumiała dla słuchacza, oraz zbudowanie świadomości fonetycznej i wyposażenie w narzędzia do dalszej, samodzielnej pracy nad wymową.

Tematyka kursu

1. Akcent wyrazowy, zmiany akcentu w wyrazach pochodnych oraz frazach. Zredukowana samogłoska schwa. Znikające dźwięki (elizja): samogłoska schwa , spółgłoski „t”, „d” i inne.
2. Spółgłoski „p”, „t” i „k” w różnych kontekstach fonetycznych.
Jak „j” może zmienić spółgłoski „t”, „d”, „s” i „z”.
Jak różne dźwięki mogą wpływać na siebie wzajemnie (upodobnienie).
3. Długa i krótka samogłoska „i”. Dźwięczność spółgłoski na końcu wyrazu. Mechanizm wzdłużania i skracania samogłoski poprzedzającej. Jak nie zmiękczać spółgłosek przed „i”.
4. Spółgłoska „th” .
5. Jak wymawiać spółgłoskę nosową tylnojęzykową „n”. Jak nie unosawiać angielskich samogłosek.
6. Czy każde słowo w zdaniu jest tak samo ważne? Akcent zdaniowy, rytm, formy mocne (akcentowane) i słabe (nieakcentowane).
7. Jak łączyć słowa i jak pauzować, żeby mówić płynnie. Czy twierdzenie ma zawsze intonację opadającą, a pytanie wzrastającą? Podstawowe melodie i ich znaczenie.
8. Podsumowanie. Przećwiczenie umiejętności na podstawie materiału (tekstu) egzaminacyjnego.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz wie, że j. angielski ma swoisty akcent wyrazowy i zdaniowy i że jest to język rytmiczny. Słuchacz ma świadomość, że dźwięki języka angielskiego różnią się od dźwięków języka polskiego i że mogą zmieniać się w zależności od kontekstu fonetycznego. Słuchacz potrafi wypowiedzieć dźwięki przećwiczone na kursie oraz zmodyfikować je w kontekście. Słuchacz wie jak łączyć wyrazy i kiedy pauzować w mowie wiązanej i jaka jest melodia i znaczenie podstawowych wzorców zdań oznajmujących i pytających. Słuchacz ma świadomość potrzeby dalszego, samodzielnego, wzmacniania nabytych umiejętności.

Metody pracy

Krótkie opisy zjawisk fonetycznych, praca z materiałami audiowizualnymi (wzorami do naśladowania), grupowe i indywidualne ćwiczenie dźwięków z korektą nauczyciela, interaktywne ćwiczenie wymowy (rozmowa), krótkie indywidualne wypowiedzi (na podstawie przećwiczonego materiału kursowego).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin w formie ustnej: przeczytanie tekstu zawierającego elementy wymowy będących przedmiotem kursu.