Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Typowe błędy wymowy w j. angielskim u Polaków z elementami intonacji, gramatyki i słownictwa (od poz. średniozaaw.)

Prowadzący: dr Danuta Wolfram-Romanowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 400,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 18.10.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 23.10.2018 16:45 - 18:15
2. czwartek 25.10.2018 16:45 - 18:15
3. wtorek 30.10.2018 16:45 - 18:15
4. wtorek 6.11.2018 16:45 - 18:15
5. czwartek 8.11.2018 16:45 - 18:15
6. wtorek 13.11.2018 16:45 - 18:15
7. czwartek 15.11.2018 16:45 - 18:15
8. wtorek 20.11.2018 16:45 - 18:15
9. czwartek 22.11.2018 16:45 - 18:15
10. wtorek 27.11.2018 16:45 - 18:15
11. czwartek 29.11.2018 16:45 - 18:15
12. wtorek 4.12.2018 16:45 - 18:15
13. czwartek 6.12.2018 16:45 - 18:15
14. wtorek 11.12.2018 16:45 - 18:15
15. czwartek 13.12.2018 16:45 - 18:15

Wydział Anglistyki (Coll. Novum)
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zauważalna poprawa wymowy j. angielskiego – bardziej zrozumiałej dla słuchacza, oraz lepsze rozumienie naturalnej, codziennej angielszczyzny; a także zbudowanie świadomości fonetycznej i wyposażenie w narzędzia do dalszej, samodzielnej pracy nad wymową  i percepcją mowy w połączeniu z rozbudową gramatyki i przydatnego słownictwa.

Słuchacze powinni liczyć się z dodatkowym kosztem 30 PLN za zakup 6 kafli dźwiękowych Say It Right 5.0 w cenie 5 PLN każdy.

Tematyka kursu

 1. Akcent wyrazowy, zmiany akcentu w wyrazach pochodnych oraz frazach. Zredukowana samogłoska schwa. Znikające dźwięki (elizja): samogłoska schwa. Słownictwo.
 1. Mocne spółgłoski wybuchowe „p”, „t” „k”. Znikające dźwięki (ciąg dalszy): elizja spółgłosek „t” i „d”. Glotalizacja „t” na końcu wyrazu. Słownictwo.
 1. Długa i krótka samogłoska „i”. Dyftongizacja długiej samogłoski „i”. Dźwięczność spółgłoski na końcu wyrazu. Mechanizm wzdłużania i skracania samogłoski poprzedzając Słownictwo.
 2. Dźwięczność spółgłosek na końcu wyrazu (ciąg dalszy).  Dźwięczne i bezdźwięczne końcówki gramatyczn „s” czy „z”?. Ortografia a wymowa. Słownictwo.
 1. Spółgłoski międzyzębowe „th”. Bezdźwięczne czy dźwięczne „th”: wyrazy pochodne. „t” czy „th”: ortografia a wymowa. Słownictwo.
 1. Spółgłoska nosowa tylnojęzyk Końcówka –ing. Gramatyka i słownictwo.
 2. Czy każde słowo w zdaniu jest tak samo ważne? Akcent zdaniowy, rytm, formy mocne (akcentowane) i słabe (nieakcentowane). Gramatyka i słownictwo: rodzajniki, zaimki, przyimki itp. jako formy słabe we frazach oraz idiomach.
 3. Jak dźwięki mogą wpływać na siebie wzajemnie (upodobnienie).
 4. Jak łączyć słowa i jak pauzować, żeby mówić płynnie. Łączące „r”, „j”, „w” oraz upodobnienia (ciąg dalszy). Spójniki i intonacja płaska. Gramatyka.
 5. Jakich reguł fonetycznych nie przenosić z j. polskiego: jak nie ubezdźwięczniać końcowych spółgłosek (ciąg dalszy); jak nie zmiękczać spółgłosek przed „i”; jak nie unosawiać angielskich samogłosek. Słownictwo.
 6. Podstawowe melodie i ich znaczenie: intonacja opadająca i intonacja wzrastająca w twierdzeniach i pytaniach; intonacja opadająco-wzrastająca w twierdzeniach i pytaniach. Gramatyka: struktura zdania.
 1. Podstawowe melodie i ich znaczenie: intonacja opadająco-wzrastająca w formach grzecznościowych i niedopowiedzeniach; intonacja opadająca i wzrastająca w pytaniach rozłącznych różnego typu. Gramatyka.
 2. Intonacja wzrastająca: pytania jako komentarze. Intonacja opadająca i opadająco- wzrastająca: zdania rozszczepion Intonacja wzrastająco-opadająca: WOW! Słownictwo i gramatyka.
 3. Najczęstsze błędnie wymawiane słowa i wyrażen Zapożyczenia.
 4. Podsumowanie i przećwiczenie umiejętności na podstawie materiału (tekstu) egzaminacyjnego.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu student wie, że język angielski ma swoisty akcent wyrazowy i zdaniowy i że jest to język rytmiczny i dynamiczny. Student ma świadomość, że dźwięki języka angielskiego różnią się od dźwięków języka polskiego i że mogą zmieniać się w zależności od kontekstu fonetycznego. Student potrafi wypowiedzieć dźwięki przećwiczone na kursie oraz zmodyfikować je w kontekście. Student wie jak łączyć wyrazy i kiedy pauzować w mowie wiązanej i jaka jest melodia i znaczenie podstawowych wzorców zdań oznajmujących i pytających. Student dysponuje wzbogaconą wiedzą gramatyczną i słownikową. Student lepiej rozumie naturalną, mówioną angielszczyznę. Student ma świadomość potrzeby dalszego, samodzielnego, wzmacniania nabytych umiejętności.

Metody pracy

Krótkie opisy zjawisk fonetycznych, praca z materiałami audiowizualnymi (wzorami do naśladowania), grupowe i indywidualne ćwiczenie dźwięków z korektą nauczyciela, interaktywne ćwiczenie wymowy w grupach (rozmowa), ćwiczenie gramatyki i słownictwa w powiązaniu ze zjawiskami fonetycznymi. Dostępność kursowych materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin w formie ustnego testu na podstawie arkusza testowego zawierającego zagadnienia fonetyczne będące przedmiotem kursu, przećwiczonego na ostatnim spotkaniu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów