Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne (zajęcia prowadzone zdalnie)

Ubezwłasnowolnienie krok po kroku. Aspekty prawne

Prowadzący: mgr Filina Sztandera


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 200,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 20.12.2021
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 3.02.2022 17:30 - 19:45
2. czwartek 10.02.2022 17:30 - 19:45
3. czwartek 17.02.2022 17:30 - 19:45
4. czwartek 24.02.2022 17:30 - 19:45
5. czwartek 3.03.2022 17:30 - 19:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie słuchaczom w zrozumiały i praktyczny sposób instytucji ubezwłasnowolnienia i jego rodzajów przewidzianych w polskim systemie prawnym. Treści przekazywane w trakcie zajęć pozwolą słuchaczom zrozumieć specyfikę prawnych środków wsparcia osób wymagających pomocy w prowadzeniu swoich spraw w obrocie prawnym, tj. osób starszych, osób z niepełnosprawnością intelektualną czy osób z zaburzeniami psychicznymi. Wiedza zdobyta w trakcie kursu pozwoli słuchaczom na zidentyfikowanie sytuacji, w których niezbędne jest podjęcie kroków prawnych w celu udzielenia pomocy osobie niekompetentnej.

Tematyka kursu

Kompleksowo zostaną omówione zagadnienia, które pozwolą na sprawne poruszanie się w przepisach części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego.   

 

 

Poruszona będzie także tematyka dotycząca konsekwencji prawnych ubezwłasnowolnienia dla osoby ubezwłasnowolnionej, na różnych płaszczyznach codziennego życia, tj. m.in. zawierania umów cywilnoprawnych, zawierania związków małżeńskich, sporządzania testamentów, wykonywania władzy rodzicielskiej, stosunku pracy, a także udzielania zgody na różnego rodzaju zabiegi medyczne.

Przedstawione będą następujące zagadnienia:

 1. Instytucja ubezwłasnowolnienia i jego rodzaje.
 2. Zakres podmiotowy instytucji ubezwłasnowolnienia, czyli kto może ubezwłasnowolnić, a kto może zostać ubezwłasnowolniony.
 3. Przebieg postępowania o ubezwłasnowolnienie i jego koszty.
 4. Dowody w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie.
 5. Zmiana i uchylenie ubezwłasnowolnienia.
 6. Cywilnoprawne skutki ubezwłasnowolnienia.
 7. Postępowanie o ustanowienie opieki i kurateli.
 8. Podstawowe zasady prawa opiekuńczego.
 9. Uprawnienia i obowiązki opiekuna i kuratora.
 10. Nadzór sądu opiekuńczego nad sprawowaniem opieki i kurateli.
 11. Zakres autonomii osoby ubezwłasnowolnionej.
 12. Odpowiedzialność opiekuna i kuratora za nienależyte sprawowanie opieki lub kurateli.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 1. Zna i rozumie pojęcie ubezwłasnowolnienia;
 2. Zna i rozumie podobieństwa i różnice między ubezwłasnowolnieniem całkowitym a ubezwłasnowolnieniem częściowym;
 3. Wie, kto może wszcząć postępowanie o ubezwłasnowolnienie i w jakich okolicznościach;
 4. Wie jakie prawa oraz jakie środki ochrony przysługują osobie w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie, a także osobie już ubezwłasnowolnionej;
 5. Wie, kto może zostać opiekunem i kuratorem osoby ubezwłasnowolnionej;
 6. Wie jakie uprawnienia, a także jakie obowiązki ciążą na opiekunach i kuratorach osób ubezwłasnowolnionych;
 7. Wie, z jakimi skutkami cywilnoprawnymi wiąże się ubezwłasnowolnienie;
 8. Wie, jakie czynności prawne dokonywane przez osobę ubezwłasnowolnioną są bezwzględnie nieważne, a jakie mogą zostać potwierdzone przez jej przedstawiciela ustawowego;
 9. Zna podstawowe zasady obowiązujące w prawie opiekuńczym;
 10. Wie, jakie okoliczności uzasadniają uchylenie i zmianę ubezwłasnowolnienia;
 11. Wie, jakie okoliczności prowadzą do ustania opieki i kurateli.

Metody pracy

Zajęcia będą miały formę wykładu informacyjnego (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) oraz wykładu konwersatoryjnego. Podejmowana będzie także dyskusja dydaktyczna związana z poszczególnymi zagadnieniami problemowymi.  


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie kursu odbywać się będzie na podstawie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań z podanymi trzema możliwymi odpowiedziami. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt. Dla uzyskania zaliczenia niezbędne jest uzyskanie 11 punktów. Na rozwiązanie testu słuchacze będą mieli 25 minut. Pytania testowe obejmować będą wyłącznie materiał zrealizowany w trakcie kursu.