Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

W Imię róży, czyli opowieść o klasztornych skryptoriach, bibliotekach i kulturze książki rękopiśmiennej w średniowieczu

Prowadzący: dr Alicja Szulc


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 16.01.2018 17:00 - 18:30
2. wtorek 23.01.2018 17:00 - 18:30
3. wtorek 30.01.2018 17:00 - 18:30
4. wtorek 6.02.2018 17:00 - 18:30
5. wtorek 13.02.2018 17:00 - 18:30
6. wtorek 20.02.2018 17:00 - 18:30
7. wtorek 27.02.2018 17:00 - 18:30
8. wtorek 6.03.2018 17:00 - 18:30
9. wtorek 13.03.2018 17:00 - 18:30
10. wtorek 20.03.2018 17:00 - 18:30
11. wtorek 27.03.2018 17:00 - 18:30
12. wtorek 10.04.2018 17:00 - 18:30
13. wtorek 17.04.2018 17:00 - 18:30
14. wtorek 24.04.2018 17:00 - 18:30
15. wtorek 8.05.2018 17:00 - 18:30

Biblioteka UAM
ul. Ratajczaka 38-40; 61-816 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- przybliżenie problematyki produkcji książki rękopiśmiennej na tle rozwoju życia zakonnego w średniowieczu (monastycyzmu)

- ukazanie klasztornego skryptorium i biblioteki jako jednego z najważniejszych centrów średniowiecznej kultury

- prezentacja wybranych najcenniejszych zabytków - dzieł klasztornych skryptorów, iluminatorów i introligatorów - oryginałów z kolekcji narodowego zasobu bibliotecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz w postaci faksymiliów i prezentacji multimedialnej

Tematyka kursu

- produkcja książki w średniowieczu

- funkcjonowanie i kulturotwórcza rola klasztornych skryptoriów i bibliotek

- rozwój form życia monastycznego w V-XV wieku ukazany z perspektywy i przez pryzmat szeroko pojętej kultury książki 

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik: 

 

- wie, jak przebiegała produkcja książki rękopiśmiennej w klasztornych skryptoriach średniowiecznych

- zna podstawowe pojęcia związane z tematyką monastycyzmu średniowiecznego oraz działalności klasztornych skryptoriów, introligatorni i bibliotek w tym okresie

- potrafi wymienić najważniejsze zakony i centra kultury monastycznej średniowiecznej Europy

- rozumie kulturotwórcze znaczenie średniowiecznych klasztorów, ich skryptoriów i bibliotek

- potrafi wymienić i krótko scharakteryzować kilka - kilkanaście najcenniejszych kodeksów średniowiecznych (poklasztornych) ze zbiorów europejskich oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Metody pracy

wykład, elementy dyskusji, praca z tekstem (dla chętnych)  


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów