Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

W kręgu egipskiej magii

Prowadzący: mgr Mateusz Napierała


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 26.01.2021 17:00 - 18:30
2. wtorek 2.02.2021 17:00 - 18:30
3. wtorek 9.02.2021 17:00 - 18:30
4. wtorek 16.02.2021 17:00 - 18:30
5. wtorek 23.02.2021 17:00 - 18:30
6. wtorek 2.03.2021 17:00 - 18:30
7. wtorek 9.03.2021 17:00 - 18:30
8. wtorek 16.03.2021 17:00 - 18:30
9. wtorek 23.03.2021 17:00 - 18:30
10. wtorek 30.03.2021 17:00 - 18:30
11. wtorek 6.04.2021 17:00 - 18:30
12. wtorek 13.04.2021 17:00 - 18:30
13. wtorek 20.04.2021 17:00 - 18:30
14. wtorek 27.04.2021 17:00 - 18:30
15. wtorek 4.05.2021 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchacza z podstawowymi informacjami dotyczącymi magii funkcjonującej w starożytnym Egipcie, wykorzystywanymi przez nią przedmiotami, surowcami, rytuałami oraz tekstami, oraz jej znaczenie dla Egipcjan i ich kultury.

Tematyka kursu

1.    Wprowadzenie do tematyki zajęć oraz omówienie podstawowych zagadnień i pojęć związanych z magią oraz odniesienie jej do starożytnego Egiptu

2.    Chronologia i geografia obszaru Egiptu od Okresu Predynastycznego do końca Okresu Późnego

3.     Omówienie celów badań nad magią z perspektywy badań archeologiczno-antropologicznych i gabinetowo-muzealnych oraz jej miejsce w badaniach nad historią społeczeństw starożytnych

4.     Rodzaje surowców wykorzystywanych w magii, ich właściwości oraz miejsca ich pozyskiwania w zależności od ich przeznaczenia

5.     Terminologia związana z rzemiosłem artystycznym w odniesieniu do wykorzystywanych w nich materiałów

6.     Metody produkcji i sposoby wykorzystywania artefaktów służących w działaniach magicznych raz ich relacje z teksami magiczno-religijnymi,

7.     Najważniejsze kolekcje muzealne poświęcone starożytnemu Egiptowi, jako źródło do badań nad magią

8.     Znaczenie badań nad magią w Egiptologii

Efekty kształcenia

Ma podstawową wiedzę o geografii fizycznej i historycznej omawianego regionu

Ma podstawową wiedzę z zakresu badań nad magią, jako dziedziną z zakresu antropologii kulturowej i archeologii,

Zna podstawowe terminy związane z archeologią Starożytnego Egiptu

Potrafi wskazać najważniejsze rodzaje surowców wykorzystywanych w rytuałach magicznych i miejsca ich pozyskiwania

Potrafi rozpoznać przedmioty magiczne prezentowane na zajęciach

Zna techniki i metody wykorzystywane w rzemiośle w Starożytnym Egipcie i potrafi je wykorzystać przy rozpoznawaniu artefaktów

Zna podstawowe źródła pisemne i materialne służące badaniu tej dziedziny wiedzy

Zna podstawowe narzędzia badawcze wykorzystywane w zakresie badań nad magią,

Zna historię dyscypliny i kierunki, w jakich rozwija się spojrzenie na magię, jako źródło do badań nad kulturą i społeczeństwem starożytnego Egiptu

Zna podstawowe kolekcje muzealne prezentujące artefakty z starożytnego Egiptu oraz potrafi korzystać z internetowych katalogów muzealnych (zbiorów internetowych muzeów)

Potrafi analizować i interpretować w formie pisemnej lub ustnej badany na zajęciach materiał źródłowy

Zna podstawową literaturę tematu i wie jak do niej dotrzeć

Zna podstawowe nurty metodologiczne związane z archeologią Starożytnego Egiptu

Potrafi krytycznie odnieść się do osiągnięć w zakresie badań nad magią i poprzeć swoje tezy właściwymi argumentami

Metody pracy

Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń. Słuchacze są w związku z tym zobowiązani do obecności na zajęciach oraz aktywnego w nich uczestnictwa. Przewidziana jest również praca w grupach na zajęciach. Wiodącą formą zajęć są ćwiczenia z elementami wykładu powiązane z dyskusją na temat omawianych zagadnień


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Główną formą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pisemne (do uzgodnienia) podsumowujące cykl zajęć i sprawdzające stopień przyswojenia i zrozumienia zagadnień poruszanych podczas ich prowadzenia.