Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Warsztaty redakcyjne- publikacje fotograficzne

Prowadzący: mgr Michał Sita


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 27.03.2021 17:00 - 19:15
2. sobota 10.04.2021 17:00 - 19:15
3. sobota 17.04.2021 17:00 - 19:15
4. sobota 24.04.2021 17:00 - 19:15
5. sobota 8.05.2021 17:00 - 19:15
6. sobota 15.05.2021 17:00 - 19:15
7. sobota 22.05.2021 17:00 - 19:15
8. sobota 29.05.2021 17:00 - 19:15
9. sobota 5.06.2021 17:00 - 19:15
10. sobota 12.06.2021 17:00 - 19:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Każdy z uczestników przygotuje opis założeń publikacji (cyfrowej lub drukowanej) łączącej badawczą narrację tekstową z fotografią, opis metod dystrybucji adekwatnej do zakładanych celów publikacji i grupy odbiorców. Projekty poddane będą wspólnej dyskusji.

Tematyka kursu

Rozwój współczesnej polskiej książki fotograficznej – traktowanej jako niezależne medium – przez ostatnie lata wiązał się ze zmianami w statusie i społecznej funkcji fotografii. Dokumentaliści, dotychczas związani z prasą, zaczęli pracować niezależnie realizując własne, skomplikowane, wielowątkowe badania, poddające szczegółowej analizie określone społeczne problemy. Ich praca zaczęła funkcjonować bliżej obszaru sztuki współczesnej i nauk społecznych. Jednocześnie, w sztuce korzystającej z fotografii, ponownie pojawił się silny nurt dokumentalny – używający metod badawczych dla realizacji artystycznych założeń. W jednym i drugim przypadku, ważnym medium w jakim dystrybuowane są wyniki takich wizualnych badań, są niezależne publikacje. Książki, ziny, artystyczne gazety i cyfrowe publikacje – stały się nośnikami skomplikowanych narracji łączących rzetelne analizy wizualne z badawczym komentarzem.

Publikacje tego rodzaju dają szansę precyzyjnego kontrolowania treści własnej pracy badawczej, ale i sposobu i metod dystrybucji jej wyników i włączania ich w obieg publiczny. W ten sposób publikacje fotograficzne otwierają ciekawy obszar współpracy z naukowcami społecznymi, zarówno jeśli chodzi o prowadzenie wspólnych badań, jak i relacjonowania ich wyników.

Na zajęciach dokonamy przeglądu tego rodzaju publikacji, wydanych w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat. Będzie to przydatne zarówno dla osób pracujących z tekstem, jak i praktyków fotografii – dla osób, które mają ambicje świadomego używania wizualnego języka w ścisłej relacji do narracji tekstowej. W ramach zajęć powstaną projekty założeń tego rodzaju publikacji.

Efekty kształcenia

Swobodne poruszanie się w obszarze współczesnych metod wykorzystywanych w projektach badawczych realizowanych na styku nauk społecznych i dokumentalnej fotografii. Kompetencje w planowaniu współpracy między badaczami posługującymi się tekstem a fotografami. Zdobycie kompetencji w planowaniu użycia fotografii w działaniach wydawniczych zdających relację z szeroko rozumianych badań. Znajomość metod i strategii publikacji włączających efekty tego typu transdyscyplinarnych analiz w szerszy obieg społeczny (niskonakładowe ziny, publikacje cyfrowe, newsprinty, książki), i analiza impaktu takich działań. Zapoznanie się ze współczesnymi polskimi inicjatywami dokumentalistów prowadzących wizualne badania. Zdobycie kompetencji w planowaniu własnych publikacji – na równi traktujących wizualne i tekstualne metody komunikowania, używających narracji fotograficznej jako uzupełnienia tekstu, lub publikacji podporządkowujących tekst narracji wizualnej.

Metody pracy

Szczegółowa analiza kolejnych artystyczno-badawczych projektów realizowanych za pomocą fotografii. Krytyka metod przyjmowanych przez kuratorów, autorów tekstów i zdjęć, projektantów, krytyka strategii wykorzystania fotograficznych ilustracji w relacji do tekstu badawczego, założeń wydawnictw łączących niezależne narracje tekstowe i wizualne lub podporządkowujących jeden rodzaj narracji - drugiemu. Analiza wydawnictw książkowych, zinów i newsprintów będących efektami takich działań, analiza metod ich produkcji i dystrybucji.

Tworzenie własnego planu pracy nad publikacją łączącą narrację tekstową i fotograficzną


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przygotowanie projektu

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów