Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

WenDo- warsztaty asertywności i samoobrony dla kobiet

Prowadzący: dr Ewelina Waląg


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 14

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina Miejsce
1. sobota 6.11.2021 9:00 - 15:30 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
2. niedziela 7.11.2021 9:00 - 15:30 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie wyłącznie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

podniesienie umiejętności kobiet w zakresie skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji; rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania granic; podejmowania decyzji; reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację i przemoc ze względu na płeć i inne; samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/napaści.

Tematyka kursu

Na WenDo kobiety i dziewczęta uczą się, jak reagować na przemoc, na różne formy przekraczania granic. Wzmacniają poczucie pewności siebie, poczucie własnej wartości i sprawczości. WenDo jako metoda samoobrony psychicznej przekazuje wiedzę na temat skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania. Pomaga to rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd.

Efekty uczenia się

kobieta potrafi wskazać i rozbić zachowania, w których stosowane są mechanizmy dyskryminacji i przemocy oraz zareagować na nie.

potrafi wskazać różnice w kulturowym postrzeganiu kobiet.

: w dyskusjach wykorzystuje zdobytą w trakcie zajęć wiedzę i świadomość teoretyczną związaną z prawami kobiet.

: zna i potrafi zastosować komunikaty asertywne, szczególnie w sytuacji przemocowej.

 

 

 

 

Rozumie i stosuje zasady efektywnej komunikacji i komunikacji bez przemocy.

 

 

Rozpoznaje społeczne i systemowe mechanizmy dyskryminacji oraz potrafi się im przeciwstawiać.

 

 

Stosuje efektywne i równościowe standardy zarządzania.

 

 

Zna i stosuje różne metodologie i sposoby zarządzania projektami.

 

 

Potrafi korzystać z równościowych materiałów edukacyjnych.

 

 

Analizuje różne teksty kultury w perspektywie genderowej i równościowej, wykorzystując wiedzę o głównych nurtach badań związanych z tą problematyką.

 

 

Rozumie potrzebę dostosowania miejsca pracy do indywidualnych fizycznych i kulturowych wymogów współpracowników i realizuje ją we własnej praktyce zawodowej.

 

 

Zna równościowe przepisy prawne i w razie potrzeby potrafi się do nich odwołać.

 

 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie i realizuje indywidualną potrzebę ustawicznego uczenia się, inspiruje innych do samokształcenia.

 

 

Funkcjonuje w zróżnicowanym (także międzynarodowym) otoczeniu społeczno-kulturowym i zawodowym.

 

 

Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role.

 

Metody pracy

W czasie zajęć stosowane są ćwiczenia symulacyjne, dyskusje w małych grupach i plenarne, praca z oddechem i głosem, elementy psychodramy. W zakresie samoobrony fizycznej ćwiczymy m.in. ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin praktyczny.