Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej

Prowadzący: mgr Katarzyna Strojna-Bigora


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs rozpoczną się w
piątek 24.11.2017

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 15.01.2018 17:00 - 19:15
2. poniedziałek 22.01.2018 17:00 - 19:15
3. poniedziałek 29.01.2018 17:00 - 19:15
4. poniedziałek 5.02.2018 17:00 - 19:15
5. poniedziałek 12.02.2018 17:00 - 19:15
6. poniedziałek 19.02.2018 17:00 - 19:15
7. poniedziałek 26.02.2018 17:00 - 19:15
8. poniedziałek 5.03.2018 17:00 - 19:15
9. poniedziałek 12.03.2018 17:00 - 19:15
10. poniedziałek 19.03.2018 17:00 - 19:15

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

C1 - Poznanie złożoności procesu adaptacji filmowej

C2 - Rozwijanie umiejętności czytania filmu dokumentalnego

C3 – Rozwijanie umiejętności pogłębionej analizy i interpretacji dzieł filmowych, ich hierarchizacji i wartościowania

C4 – Poznawanie wyznaczników i funkcji telewizji jako medium

Tematyka kursu

T1 – Film jako medium i sztuka

T2 – Rodzaje i gatunki filmowe (kryteria podziału; gatunki filmowe a oczekiwania i przyzwyczajenia odbiorców; historyczna zmienność popularności poszczególnych gatunków)

T3 - Wielość i różnorodność modeli adaptacji filmowych

T4 -  Wpływ doboru filmowych środków wyrazu na sposób przedstawienia rzeczywistości w filmie dokumentalny

T5 – Wpływ nowych technologii na kształtowanie się upodobań odbiorczych współczesnej widowni  (np. konwencja wideoklipowa, gry komputerowe, mnogość wątków, przemoc)

 

T6 – Funkcje telewizji jako medium (możliwości informacyjne, poznawcze, edukacyjne, rozrywkowe i terapeutyczne)

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

E1 –  Rozróżnia cechy filmu w znaczeniu -medium i w znaczeniu – tekst artystyczny

E2 –  potrafi ocenić znamienną dla kina współczesnego hybrydyzacji rodzajowej i gatunkowej

E3 – Ocenia adaptacji jako przyjętego przez twórcę filmu kierunku interpretacyjnego oryginału literackiego

E4 – Analizuje i interpretuje wybrany film dokumentalny z uwzględnieniem zakresu i stopnia występującej w nich inscenizacji

E5 – Interpretuje funkcje przekazu telewizyjnego na konkretnym przykładzie (np. reklamy, teledysku, talk show)

E6 – Wskazuje podobieństwa i różnice  telewizyjnych serwisów informacyjnych konkretnych kanałów telewizyjnych

Metody pracy

Projektowane zajęcia będą obejmowały zarówno wykłady, jak i ćwiczenia warsztatowe. Szeroko rozumiana analiza i interpretacja tekstów kultury audiowizualnej ma motywować słuchaczy do samodzielnego wartościowania, a także podejmowania czynności twórczych. Istotną rolę podczas zajęć odgrywać będą zarówno spory wokół kondycji współczesnej kultury, jak i dyskusje nad różnorodnymi zagrożeniami i szansami ekspansywnie rozwijających się technologii. Uwzględnienie rozległości, tempa i złożoności przemian, jakie dokonują się w sferze kultury audiowizualnej, ułatwią ocenę współczesnej sceny komunikacyjnej.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie w formie ustnej. Podstawą merytoryczną – znajomość zaproponowanej przez prowadzącą literatury przedmiotu (słuchacz wybiera jedną książkę z podanej listy).

 • Wojciech Chyła, Szkice o kulturze audiowizualnej, Poznań 1998.
 • Wiesław Godzic, Telewizja jako kultura, Kraków 1999.
 • Wiesław Godzic, Telewizja i jej gatunki po ,,wielkim bracie”, Kraków 2004.
 • Andrzej Gwóźdź, Przez okno technologii. Wprowadzenie (w:) Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, oprac. Andrzej Gwóźdź, Kraków
 • Alicja Helman, Jacek Ostaszewski, Historia myśli filmowej, Gdańsk 2007.
 • Alicja Helman, Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury, Poznań 1998.
 • Alicja Helman, Andrzej Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008.
 • Marek Hendrykowski, Język ruchomych obrazów, Poznań 1999.
 • Marek Hendrykowski, Marcel Łoziński, Warszawa 2008.
 • Ryszard W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. O dzieła – instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010.
 • Wojciech Kuczok, To piekielne kino, Warszawa 2006.
 • Jacek Ostaszewski, Film i poznanie. Wprowadzenie do kognitywnej teorii filmu, Kraków 1999.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów