Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Wiedza o polityce kulturalnej

Prowadzący: dr Andrzej Leśniewski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 20.10.2018 10:00 - 12:15
2. sobota 27.10.2018 10:00 - 12:15
3. sobota 10.11.2018 10:00 - 12:15
4. sobota 17.11.2018 10:00 - 12:15
5. sobota 8.12.2018 10:00 - 12:15
6. sobota 15.12.2018 10:00 - 12:15
7. sobota 19.01.2019 10:00 - 12:15
8. sobota 26.01.2019 10:00 - 12:15
9. sobota 9.02.2019 10:00 - 12:15
10. sobota 16.02.2019 10:00 - 12:15

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przekazanie wiedzy podejmującej istotę polityki kulturalnej w Polsce, rozumienie pojęć: polityka, kultura, uczestnictwo w kulturze;

Przekazanie wiedzy podejmującej istotę polityki kulturalnej, rozumienie pojęć: polityka kulturalna, polityka kulturalna Unii Europejskiej, polityka kulturalna Polski

Opisanie swoistości oraz błędów realizowanej polityki kulturalnej w PRL;

Opisanie swoistości oraz zmian realizowanej polityki kulturalnej w III RP.

Tematyka kursu

Omówienie pojęć kultura, polityka i polityka kulturalna, uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie kultury i animacja kultury;

Zapoznanie z zasadami funkcjonowania kultury i polityki kulturalnej realizowanych w Polsce po 1989 roku i artykułowanych oczekiwań Unii Europejskiej;

Przybliżenie wybranych zapisów prawa stanowionego wobec kultury ze szczególnym omówieniem prawa podejmującego regulacje polityki kulturalnej;

Analizowanie form odrębności i elementów wspólnych polityki kulturalnej Unii Europejskiej wobec państw członkowskich;

Analizowanie elementów wspólnych i współzależności polityki kulturalnej państwa oraz samorządów;

Odczytanie zapisów Narodowej Strategii Rozwoju Kultury, regionalnych strategii rozwoju, miejskich polityk kulturalnych i lokalnych strategii rozwoju.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz:

Definiuje pojęcia polityka, kultura, uczestnictwo w kulturze;

Definiuje pojęcia polityka kulturalna;

Prawidłowo interpretuje zadania polityki kulturalnej III RP stawiane w obszarze upowszechniania i animacji kultury;

Prawidłowo interpretuje zadania polityki kulturalnej Unii Europejskiej w obszarze polityki rozwoju i spójności;

Metody pracy

Wykłady obejmują wprowadzenie teoretyczne rozumienia pojęć, co jest uzupełnione omówieniem teoretycznym i zilustrowane prezentacjami multimedialnymi;

Analiza wybranych fragmentów tekstów opisujących problematykę polityki kulturalnej oraz aktów prawa stanowionego państwa polskiego i Unii Europejskiej;

Wymiana doświadczeń uczestnictwa (animacji i upowszechniania) w kulturze, rozumianych jako polityka kulturalna realizowana przez państwo i samorządy lokalne.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin  pisemny.