Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Większy nie znaczy lepszy- wprowadzenie do akarologii i jej wielokierunkowości

Prowadzący: mgr Mateusz Zmudziński


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 445,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.10.2023 17:00 - 19:15
2. czwartek 2.11.2023 17:00 - 19:15
3. czwartek 9.11.2023 17:00 - 19:15
4. czwartek 16.11.2023 17:00 - 19:15
5. czwartek 23.11.2023 17:00 - 19:15
6. czwartek 30.11.2023 17:00 - 19:15
7. czwartek 7.12.2023 17:00 - 18:30

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

 • § Zapoznanie z podstawowymi koncepcjami i terminologią w akarologii, nauce o roztoczach i kleszczach (od łacińskiej nazwy tej grupy zwierząt = Acari), w celu lepszego zrozumienia specyfiki tego obszaru badań.

  § Przedstawienie szerokiego spektrum różnorodności roztoczy, ich rozmieszczenia oraz roli w różnych ekosystemach, zwracając uwagę przede wszystkim na to, że niezależnie od swoich mikroskopijnych rozmiarów, mogą mieć niebagatelny wpływ na otaczający świat.

  § Nabycie umiejętności zbioru własnych prób badawczych, stosując najpopularniejsze metody dobrane w zależności od środowiska występowania roztoczy, tj. ściółka, gleba, woda, roślinność, itd. oraz dalszego postępowania.

  § Praktyczna nauka przygotowania preparatów mikroskopowych wyizolowanych roztoczy z wcześniej zebranych prób.

  § Przybliżenie umiejętności prawidłowej pracy z mikroskopem świetlnym w celu podstawowej identyfikacji roztoczy oraz analizy ich budowy morfologicznej (zewnętrznych struktur ciała).

  § Zaznajomienie z metodami oraz pokaz przygotowania materiału kopalnego do obserwacji mikroskopowych na przykładzie inkluzji roztoczy w bursztynie sprzed około 100 milionów lat, podkreślając jednocześnie ich znaczenie m.in. dla rekonstrukcji wymarłych środowisk.

  § Poznanie sposobów hodowli żywych Acari, obserwacja i rejestrowanie ich zachowania; dyskusja nad możliwymi praktycznymi zastosowaniami takich hodowli.

  § Przybliżenie historycznego i kulturowego kontekstu genezy zainteresowania roztoczami poprzez możliwość zapoznania się z egzemplarzami książek i starodruków z XVIII, XIX i XX wieku zawierających jedne z pierwszych opisów i ilustracji tych pajęczaków.

  § Promowanie prawdziwie interdyscyplinarnego podejścia w badaniach akarologicznych, mając na uwadze jak szerokie jest ich zastosowanie – od paleontologii i ekologii, przez rolnictwo i ogrodnictwo aż po medycynę i weterynarię, a nawet związki z naukami humanistycznymi.

Tematyka kursu

Kurs przedstawi mało znany, lecz fascynujący świat roztoczy i kleszczy - małych, ale istotnych zwierząt z grupy Acari. Wśród tematów omówionych podczas kursu znajdą się:

1. Wprowadzenie do akarologii – prezentacja podstawowych pojęć i terminologii związanych z roztoczami i kleszczami.

2. Różnorodność roztoczy – omówienie zróżnicowania, m.in. morfologicznego, ekologicznego i behawioralnego tych organizmów.

3. Metody zbioru prób badawczych – technika zbierania próbek badawczych z różnych środowisk.

4. Przygotowanie preparatów mikroskopowych – praktyczne szkolenie z przygotowywania preparatów mikroskopowych.

5. Podstawowa identyfikacja roztoczy – zapoznanie z podstawowymi zasadami identyfikacji roztoczy i analizy ich morfologii.

6. Roztocze kopalne – przedstawienie metod pracy z materiałami kopalnymi i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleośrodowisk.

7. Hodowla i obserwacja żywych roztoczy – nauka sposobów hodowli roztoczy i obserwacja zachowania żywych organizmów (kilka gatunków nieszkodliwych dla człowieka).

8. Historia i kultura akarologii – omówienie historycznego i kulturowego kontekstu nauki o roztoczach.

9. Interdyscyplinarność akarologii – analizowanie przypadków multidyscyplinarnego podejścia do badań nad roztoczami oraz dyskusja.

Efekty uczenia się

 1. Wiedza:

  § Uczestnik po zakończeniu kursu posiada wiedzę na temat podstawowych koncepcji i terminologii stosowanych badaniach akarologicznych.

  § Rozumie szerokie spektrum różnorodności roztoczy, ich rozmieszczenia i rolę w ekosystemach.

  § Ma świadomość historycznego i kulturowego kontekstu prowadzenia badań nad roztoczami, zna przynajmniej kilku autorów pierwszych opisów i ilustracji tych bezkręgowców.

  § Posiada wiedzę na temat prawdziwego potencjału interdyscyplinarności akarologii i jej zastosowań w różnych dziedzinach nauki.

  2. Umiejętności:

  § Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi zbierać próby badawcze z roztoczami z różnych środowisk, korzystając z odpowiednich technik.

  § Potrafi przygotować preparaty mikroskopowe roztoczy, prawidłowo je opisać i zabezpieczyć oraz potrafi prawidłowo obsługiwać mikroskop świetlny.

  § Potrafi przeprowadzić podstawową identyfikację roztoczy przyporządkowując badany organizm do taksonu powyżej rodziny.

  § Potrafi rozpocząć hodowlę żywych roztoczy głównie grzybo- lub roślinożernych, obserwować i rejestrować ich zachowanie.

  3. Kompetencje społeczne:

  § Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi efektywnie pracować w zespole, m.in. podczas zbierania próbek badawczych czy prowadzenia hodowli roztoczy.

  § Potrafi zachować krytyczne myślenie względem nowej wiedzy, słabo lub wcale niepopartej dowodami obserwacyjnymi czy eksperymentalnymi.

Metody pracy

Wykłady interaktywne z prezentacją multimedialną jako krótkie wprowadzenia teoretyczne; Zadania praktyczne: różne formy aktywności w zależności od tematyki zajęć: zebranie próbek, hodowla roztoczy, przygotowanie preparatów mikroskopowych, praca z mikroskopem; Pokaz starodruków i innych materiałów historycznych wraz z dyskusją; Studium przypadku: przedstawienie rzeczywistych przypadków zastosowań badań akarologicznych, np. w rolnictwie, medycynie, paleontologii, itp. z omówieniem problemu, metodologii i wyników pozwalając uczestnikom dostrzec efekty praktycznego zastosowania akarologii.

Materiały z warsztatów, wykaz pojęć, nieobowiązkowa literatura uzupełniająca w ramach pomocy edukacyjnych zostanie przekazywana uczestnikom za pośrednictwem platformy Uniwersytetu Otwartego UAM.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

1) Egzamin praktyczny (samodzielne wykonanie trwałego preparatu mikroskopowego); 2) Test (jednokrotnego wyboru z obszaru tematyki kursu).

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów