Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Wizualizacja, przetwarzanie i analiza danych w języku R

Prowadzący: dr Piotr Płuciennik


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 410,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.10.2023 18:00 - 21:00
2. czwartek 2.11.2023 18:00 - 21:00
3. czwartek 9.11.2023 18:00 - 21:00
4. czwartek 16.11.2023 18:00 - 21:00
5. czwartek 23.11.2023 18:00 - 21:00
6. czwartek 30.11.2023 18:00 - 21:00
7. czwartek 7.12.2023 18:00 - 21:00
8. czwartek 14.12.2023 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami języka R, w szczególności metodami wczytywania, importowania, przetwarzania oraz wizualizacji danych (pakiet tidyverse), a także ich analizy statystycznej(pakiet stats i pokrewne). Przedmiotem badań będą dane finansowe, demograficzne i księgowe.

Duży nacisk położony zostanie na umiejętność interpretacji obliczeń i wykresów. Istotnym elementem zajęć będzie także nauka formułowania wniosków z uwzględnieniem specyfiki danych.

Kurs jest kursem elementarnym. Nie jest wymagana znajomość języka R przed kursem.

Tematyka kursu

 1. Wprowadzenie do języka R
 2. Import danych, ich przetwarzanie.
 3. Statystyka opisowa i analiza korelacji.
 4. Wizualizacja danych. Elementy analizy eksploracyjnej.
 5. Testowanie hipotez statystycznych.
 6. Regresja

Efekty uczenia się

Wiedza:

 1. Zna podstawowe pojęcia związane z programowaniem wysokopoziomowym. Rozumie jego rolę.
 2. Zna rodzaje wykresów i wskazuje ich rolę w analizie danych.
 3. Wymienia podstawowe metody i narzędzia statystyczne.

Umiejętności:

 1. Importuje dane do języka R, przetwarza je i przygotowuje do dalszej analizy.
 2. Wizualizuje dane i wyniki. Potrafi zinterpretować otrzymane wykresy.
 3. Opisuje próbę statystyczną za pomocą statystyk opisowych z wykorzystaniem R.
 4. Przeprowadza analizę korelacji Pearsona i Spearmana oraz wyznacza współczynnik tau Kendalla z wykorzystaniem języka R. Interpretuje otrzymane wielkości.
 5. Przeprowadza analizę regresji liniowej i nieliniowej. Ocenia dopasowanie modelu regresji,
 6. Przeprowadza podstawowe testy statystyczne w języku R.
 7. Formułuje wnioski z uwzględnieniem specyfiki danych.

Metody pracy

Prezentacja z przykładami. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem programu R Studio.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin praktyczny z zadań wykonywanych na komputerze.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów