Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Własna praca czy praca w korporacji- podejście praktyczne

Prowadzący: prof. Witold Hołubowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 17.03.2018 9:00 - 14:00
2. sobota 24.03.2018 9:00 - 14:00
3. sobota 7.04.2018 9:00 - 14:00
4. sobota 14.04.2018 9:00 - 14:00
5. sobota 21.04.2018 9:00 - 14:00

Wydział Fizyki
ul. Umultowska 85; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznać uczestników i częściowo aktywnie przećwiczyć zestaw podstawowych pojęć i doświadczeń związanych z prowadzeniem własnej firmy. Podać i przedyskutować w ramach warsztatów główne elementy związane z pracą w korporacji.
Przedmiot bazuje na doświadczeniach podobnego przedmiotu prowadzonego przez W. Hołubowicza od wielu lat na studiach dziennych i niestacjonarnych.

Tematyka kursu

 • Szeroka gama małych firm polskich – prezentacja i analiza z punktu widzenia początkującego przedsiębiorstwa
 • Wyszukiwanie pomysłu i wdrażanie ich w formie małej firmy.
 • Formy i procedury zakładania małej firmy
 • Myślenie biznesowe, analiza biznesowa, zarządzanie ryzykiem biznesowym.
 • Podstawowe procesy występujące w małej firmie
 • Zarządzanie zespołem, projektem i przywództwo.
 • Cechy struktur hierarchicznych oraz ich przełożenie na działanie wielkich firm i instytucji.
 • Podstawowe procesy występujące w wielkich firmach i instytucjach oraz działanie w zespole, w tym zespole zróżnicowanym kulturowo.

 

Efekty kształcenia

Uczestnik zajęć:

 • Rozumie podstawowe mechanizmy oraz formy organizacyjno-prawne funkcjonowania małej firmy
 • Posiada wiedzę na temat cech wymaganych od lidera aby był w stanie założyć i prowadzić własną firmę oraz zna temat mechanizmów zarządzania zespołem i projektem.
 • Ma wiedzę na temat realizacji podstawowych procesów w firmie: analizy finansów, zarządzania pracownikami, mechanizmów marketingu, innowacyjności oraz obsługi klienta
 • ma wiedzę w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania dużych zespołów ludzkich, np. wielkich korporacji
 • potrafi podać i prawidłowo zinterpretować przykłady małych firm działających na rynku polskim, opisanych w prasie albo zaobserwowanych we własnym otoczeniu
 • potrafi podać i prawidłowo zinterpretować różne aspekty procesów wewnętrznych w firmie

Metody pracy

Podczas prowadzenia przedmiotu używana jest unikalna, autorska formuła organizacyjna. Jej głównymi elementami są:

 • Wykład tradycyjny (na bazie prezentacji multimedialnej)
 • Pisanie przez uczestników cotygodniowych krótkich komentarzy pisemnych do prowadzącego, świadczącej o pracy własnej uczestnika w domu
 • Użycie na zajęciach profesjonalnych gier szkoleniowych
 • Wykorzystywanie filmów szkoleniowych
 • Realizacja na zajęciach warsztatowych pracy w grupach połączonych z dyskusją

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów