Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Woda do picia i rekreacji- jakość i aspekty zdrowotne

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Elżbieta Szeląg-Wasielewska


Liczba godzin: 25


Cena kursu: 395,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 8.03.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 2.04.2022 11:00 - 13:30
2. sobota 9.04.2022 11:00 - 13:30
3. sobota 23.04.2022 11:00 - 14:30
4. sobota 7.05.2022 11:00 - 15:30
5. sobota 14.05.2022 11:00 - 15:30
6. sobota 21.05.2022 11:00 - 15:30

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi jakości wód powierzchniowych i podziemnych ujmowanych do celów wodociągowych oraz przeznaczanych do celów rekreacyjnych i sportowych. Ponadto wykształcenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka powodowanych mikrobiologicznym i chemicznym zanieczyszczeniem wody.

Tematyka kursu

  • Wody powierzchniowe i podziemne w systemach zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę. Wpływ zakwitów sinic i glonów na przydatność wody do kąpieli.
  • Zagrożenia dla ujęć wód powierzchniowych i podziemnych. Incydentalne zanieczyszczenie źródeł wody (awarie, katastrofy, niekontrolowane wycieki, działania celowe, pogodowe zjawiska ekstremalne)
  • Ochrona ujęć wody i zbiorników rekreacyjnych przed zdarzeniami niepożądanymi. Monitoring jakości wody. Strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęć wód.
  • Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i rekreacji (parametry mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne). Regulacje prawne. Jakość wody w wybranych wodociągach (w tym w wodociągach poznańskich) oraz kąpieliskach w Polsce.
  • Skażenie bakteryjne wód. Jego przyczyny, związki toksyczne. Pierwotniaki pasożytnicze w wodzie wodociągowej. Wody butelkowane. Wodnopochodne parazytozy.
  • Klasyczne i nowe metody uzdatniania wody do picia i rekreacji.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik:

  • Będzie potrafił charakteryzować najważniejsze zagrożenia dla powierzchniowych i podziemnych zasobów wodnych.
  • Przedstawi korzyści wynikające z zastosowania właściwych metod uzdatniania wody oraz potrafi uzasadnić swoje stanowisko w sprawie ich wyboru.
  • Zna podstawowe zasady dotyczące uzyskania bezpiecznej i stabilnej mikrobiologicznie wody przeznaczonej do picia.
  • Zna przyczyny i rozumie konsekwencje zdrowotne wynikające z obecności  w wodzie kąpielisk różnych grup mikroorganizmów, w tym sinic, które rozpoznaje i odróżnia od innych grup organizmów.

Metody pracy

Część teoretyczna (10 godz.) i warsztatowa (10 godz.), w tym wizytacja wybranego ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz zbiornika rekreacyjnego w obrębie aglomeracji poznańskiej. Laboratorium (5 godz.) obejmuje analizę mikroskopową organizmów z różnych typów zbiorników wodnych połączoną z identyfikację i klasyfikacją mikroorganizmów: sinic i glonów (laboratorium - w grupach 12-osobowych).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (15h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.