Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Woda do picia- jakość i aspekty zdrowotne

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Elżbieta Szeląg-Wasielewska


Liczba godzin: 25


Cena kursu: 330,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 18.04.2020 11:00 - 15:00
2. sobota 25.04.2020 11:00 - 15:00
3. sobota 9.05.2020 11:00 - 15:00
4. sobota 16.05.2020 11:00 - 15:00
5. sobota 30.05.2020 11:00 - 15:00

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi jakości wód powierzchniowych i podziemnych ujmowanych do celów wodociągowych, zasadami doboru metod i urządzeń do jej uzdatniania, zagrożeniami dla zdrowia i życia człowieka wynikającymi z mikrobiologicznego i chemicznego zanieczyszczenia wody wykorzystywanej do celów pitnych i rekreacyjnych. Szacuje się, że aż 80% współczesnych chorób ma związek z jakością spożywanej wody. Możemy jednak dzięki świadomości zagrożeń uniknąć wielu z nich. Po prostu warto wiedzieć jaką wodę pijemy.

Tematyka kursu

- Wody powierzchniowe i podziemne w systemach zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę: wody wodociągowe i wody butelkowane. Funkcjonowania systemów zaopatrzenia ludności w wodę.

- Zagrożenia dla ujęć wód powierzchniowych i podziemnych. Incydentalne zanieczyszczenie źródeł wody (niekontrolowane wycieki, działania celowe, pogodowe zjawiska ekstremalne).

- Strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęć wód wodociągowych. Ochrona ujęć przed zdarzeniami niepożądanymi. Monitoring jakości wody.

- Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (parametry mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne). Regulacje prawne. Jakość wody w wybranych wodociągach.

- Skażenie bakteryjne wód. Jego przyczyny, związki toksyczne.

- Pierwotniaki pasożytnicze w wodzie wodociągowej (Entamoeba, Giardia, Cryptospodidium, Naegleria). Wodnopochodne parazytozy.

- Klasyczne, nowe i nowatorskie sposoby uzdatniania wody do picia i rekreacji.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

- potrafi charakteryzować najważniejsze zagrożenia wpływające na powierzchniowe i podziemne zasoby wodne

- podać korzyści wynikające z zastosowania właściwych metod uzdatniania wody oraz podstawowe zasady dotyczące uzyskania bezpiecznej i stabilnej mikrobiologicznie wody przeznaczonej do picia

- zna przyczyny i rozumie konsekwencje zdrowotne wynikające z obecności  w wodzie substancji toksycznych

- poprzez przekazaną wiedzę słuchacz zostanie przekonany jak ważną kwestią jest ochrona wód i w związku z tym wzrośnie jego poczucie odpowiedzialności za ochronę środowiska.

Metody pracy

- Wykład - część teoretyczna (10 godz.).

- Część praktyczna – warsztaty i ćwiczenia (15 godz.). Warsztaty obejmują analizę laboratoryjną i mikroskopową wybranych właściwości wody surowej i uzdatnionej.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (15h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów