Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Woda do picia- jakość i aspekty zdrowotne

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Elżbieta Szeląg-Wasielewska


Liczba godzin: 25


Cena kursu: 330,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 18.04.2020 11:00 - 15:00
2. sobota 25.04.2020 11:00 - 15:00
3. sobota 9.05.2020 11:00 - 15:00
4. sobota 16.05.2020 11:00 - 15:00
5. sobota 30.05.2020 11:00 - 15:00

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi jakości wód powierzchniowych i podziemnych ujmowanych do celów wodociągowych, zasadami doboru metod i urządzeń do jej uzdatniania, zagrożeniami dla zdrowia i życia człowieka wynikającymi z mikrobiologicznego i chemicznego zanieczyszczenia wody wykorzystywanej do celów pitnych i rekreacyjnych. Szacuje się, że aż 80% współczesnych chorób ma związek z jakością spożywanej wody. Możemy jednak dzięki świadomości zagrożeń uniknąć wielu z nich. Po prostu warto wiedzieć jaką wodę pijemy.

Tematyka kursu

- Wody powierzchniowe i podziemne w systemach zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę: wody wodociągowe i wody butelkowane. Funkcjonowania systemów zaopatrzenia ludności w wodę.

- Zagrożenia dla ujęć wód powierzchniowych i podziemnych. Incydentalne zanieczyszczenie źródeł wody (niekontrolowane wycieki, działania celowe, pogodowe zjawiska ekstremalne).

- Strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęć wód wodociągowych. Ochrona ujęć przed zdarzeniami niepożądanymi. Monitoring jakości wody.

- Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (parametry mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne). Regulacje prawne. Jakość wody w wybranych wodociągach.

- Skażenie bakteryjne wód. Jego przyczyny, związki toksyczne.

- Pierwotniaki pasożytnicze w wodzie wodociągowej (Entamoeba, Giardia, Cryptospodidium, Naegleria). Wodnopochodne parazytozy.

- Klasyczne, nowe i nowatorskie sposoby uzdatniania wody do picia i rekreacji.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

- potrafi charakteryzować najważniejsze zagrożenia wpływające na powierzchniowe i podziemne zasoby wodne

- podać korzyści wynikające z zastosowania właściwych metod uzdatniania wody oraz podstawowe zasady dotyczące uzyskania bezpiecznej i stabilnej mikrobiologicznie wody przeznaczonej do picia

- zna przyczyny i rozumie konsekwencje zdrowotne wynikające z obecności  w wodzie substancji toksycznych

- poprzez przekazaną wiedzę słuchacz zostanie przekonany jak ważną kwestią jest ochrona wód i w związku z tym wzrośnie jego poczucie odpowiedzialności za ochronę środowiska.

Metody pracy

- Wykład - część teoretyczna (10 godz.).

- Część praktyczna – warsztaty i ćwiczenia (15 godz.). Warsztaty obejmują analizę laboratoryjną i mikroskopową wybranych właściwości wody surowej i uzdatnionej.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (15h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.