Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Woda do picia. Zasoby, jakość, aspekty zdrowotne

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Elżbieta Szeląg-Wasielewska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 25

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 24.03.2017 16:30 - 18:00
2. piątek 31.03.2017 16:30 - 18:00
3. piątek 7.04.2017 16:30 - 18:00
4. piątek 21.04.2017 16:30 - 18:00
5. piątek 28.04.2017 16:30 - 18:00
6. piątek 5.05.2017 16:30 - 18:00
7. piątek 12.05.2017 16:30 - 18:00
8. piątek 19.05.2017 16:30 - 18:00
9. piątek 2.06.2017 16:30 - 18:00
10. piątek 9.06.2017 16:30 - 18:00

Wydział Biologii
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zasadniczym celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi jakości wód powierzchniowych i podziemnych ujmowanych do celów wodociągowych, zasadami doboru metod i urządzeń do jej uzdatniania, zagrożeniami dla zdrowia i życia człowieka wynikającymi z mikrobiologicznego i chemicznego zanieczyszczenia wody wykorzystywanej do celów pitnych i rekreacyjnych..

Tematyka kursu

 1. Ujęcia wody jako podstawowy element systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 2. Zagrożenia dla ujęć wód powierzchniowych i podziemnych. Incydentalne zanieczyszczenie źródeł wody (awarie, katastrofy, niekontrolowane wycieki, działania celowe, pogodowe zjawiska ekstremalne)
 3. Ochrona ujęć przed zdarzeniami niepożądanymi. Monitoring jakości wody. Strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej.
 4. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (parametry mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne). Regulacje prawne. Jakość wody w wybranych wodociągach (w tym poznańskich).
 5. Skażenie bakteryjne wód. Jego przyczyny, związki toksyczne.
 6. Pierwotniaki pasożytnicze w wodzie wodociągowej. Wodnopochodne parazytozy (Cryptosporidium, Cyclospora, Giardia, Naegleria)
 7. Klasyczne, nowe i nowatorskie sposoby uzdatniania wody do picia i rekreacji.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

 • Będzie potrafił charakteryzować najważniejsze zagrożenia wpływające na powierzchniowe i podziemne zasoby wodne.
 • Przedstawi korzyści wynikające z zastosowania właściwych metod uzdatniania wody i potrafi uzasadnić swoje stanowisko w sprawie ich wyboru.
 • Zna podstawowe zasady dotyczące uzyskania bezpiecznej i stabilnej mikrobiologicznie wody przeznaczonej do picia.
 • Zna przyczyny i rozumie konsekwencje zdrowotne dla organizmów wynikające z obecności  w wodzie substancji toksycznych i kancerogennych.
 • Poprzez przekazaną wiedzę słuchacze zostaną przekonani jak ważną kwestią jest ochrona wód i w związku z tym wzrośnie ich poczucie odpowiedzialności za ochronę środowiska przyrodniczego w tym zakresie.

Metody pracy

Wykład - część teoretyczna (10 godz.); część praktyczna - warsztaty (10 godz.).  Warsztaty obejmują analizę laboratoryjną i mikroskopową wybranych właściwości wody surowej i uzdatnionej (ta część zajęć w grupach do 12 osób).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.