Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne [kursy zdalne]

Wokół paliw i energii- czyli rynki i gospodarka energetyczna w świecie i na własnym podwórku

Prowadzący: prof. UAM dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 28.03.2023 16:45 - 20:00
2. wtorek 4.04.2023 16:45 - 20:00
3. wtorek 11.04.2023 16:45 - 20:00
4. wtorek 18.04.2023 16:45 - 20:00
5. wtorek 25.04.2023 16:45 - 20:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przybliżenie problematyki z zakresu gospodarki energetycznej w wymiarze globalnym, krajowym oraz gospodarstw domowych

(Kurs przybliża problematykę z zakresu bezpieczeństwa energetycznego. Jego treści dotyczą perspektyw rozwoju poszczególnych gałęzi energetyki. Wskazanie kierunku zachodzących zmian w energetyce i możliwości adaptacyjnych.  Akcent położony zostaje na zagadnienia związane z zaspokojenie potrzeb rynku wewnętrznego w surowce energetyczne. Zestawienie prognoz dotyczących popytu na poszczególne nośniki energii z możliwościami ich zaspokojenia stanowi punkt odniesienia dla przedstawianych treści merytorycznych. Ważną ich część stanowić będą zagadnienia z zakresu stosunków międzynarodowych, sytuacji na rynkach surowcowych oraz mechanizmów wzajemnego oddziaływania obu nadmienionych elementów.)

Tematyka kursu

- Światowe rynki surowców i energii ( zasoby naturalne i zapotrzebowanie)

- Energetyka a środowisko naturalne człowieka.

- Odnawialne źródła energii i innowacje w energetyce

- Elektromobilność i infrastruktura energetyczna

- Audyt energetyczny (ocena domowego zapotrzebowania na energię)

(Wśród podejmowanych tematów znajdą się te, które związane są bezpośrednio z międzynarodowymi rynkami surowców energetycznych oraz paliwowymi.  Zaprezentowane zostaną wielkości zasobów naturalnych poszczególnych państw w zestawieniach z ich rzeczywistym zapotrzebowaniem. Przybliżone zostaną procesy związane z produkcją energii elektrycznej w poszczególnych typach elektrowni, wydobyciem kopalin, rafinacją ciekłych węglowodorów. Istotne miejsce w wykładzie zajmą kwestie związane z oddziaływaniem sektora energetycznego na środowisko naturalne. Odrębne miejsce poświęcone zostanie funkcjonowaniu międzynarodowych koncernów gas&oil. Odrębnym elementem kursu będzie audyt energetyczny. Uczestnicy poznają zasady obliczania zużycia energii przez poszczególne sprzęty domowe oraz zasady redukcji zużycia energii.

Efekty uczenia się

Poznanie zagadnień związanych z gospodarowaniem energią, kształtowanie świadomości ekonomicznej i ekologicznej.

Nabycie praktycznych umiejętności związanych z gospodarką energetyczną w skali mikro (jak umiejętnie gospodarować energią elektryczną i ciepłem w gospodarstwach domowych)

Poznanie zasad inwestycji giełdowych w surowce energetyczne

Umiejętność odczytywania i wstępnej analizy danych dotyczących z zakresu energetyki oraz metodologii sporządzania prognoz konsumpcyjnych 

Metody pracy

wykład, konwersacja, analizy danych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

praca projektowa