Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Wprowadzenie do etyki

Prowadzący: dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 170,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 14.03.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 30.03.2022 17:30 - 19:00
2. środa 6.04.2022 17:30 - 19:00
3. środa 20.04.2022 17:30 - 19:00
4. środa 27.04.2022 17:30 - 19:00
5. środa 4.05.2022 17:30 - 19:00
6. środa 11.05.2022 17:30 - 19:00
7. środa 18.05.2022 17:30 - 19:00
8. środa 25.05.2022 17:30 - 19:00

Wydział Filozoficzny
ul Szamarzewskiego 89c; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Słowa kluczowe: etyka, moralność, normy, dylemat moralny, sfera publiczna, nieposłuszeństwo obywatelskie, sprawiedliwość, wolność, równość, dialog, odpowiedzialność, prawa człowieka, inkluzja, ubóstwo, ekologia, wojny klimatyczne, prawa zwierząt, ochrona zdrowia, bioetyka, prawa pacjenta, samostanowienie.

Tematyka kursu

Tematyka poszczególnych bloków tematycznych/wykładów:

  • Ethos a nomos: Od obyczaju do przepisu prawa

(2-3) Sprawiedliwość społeczna

(4-5) Sprawiedliwość ekologiczna

(6-7) Zdrowie jako dobro publiczne 

(8) "Zasłona niewiedzy": Etyka (najbliższej) przyszłości. Podsumowanie 

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacze

 

- rozumieją interdyscyplinarną specyfikę dziedziny wiedzy jaką jest etyka

- potrafią sklasyfikować argumentację etyczną na dowolny temat według stanowisk/tradycji etycznych (np. etyka eudajmonistyczna, etyka perfekcjonistyczna, utylitaryzm, etyka chrześcijańska)

- znają historię europejskiej refleksji etycznej rozumianej jako „etyka społeczna”, tj. wybrane zagadnienia i stanowiska w kształtowaniu się tej dyscypliny (od antyku do 20. w.)

- znają tradycję filozoficzną idei nieposłuszeństwa obywatelskiego, potrafią wskazać modelowe przykłady nieposłuszeństwa obywatelskiego i oceniać wydarzenia współczesne jako przykłady, bądź nie, realizowania tej idei

- rozumieją rolę etyka w debacie publicznej, a ideę sfery publicznej jako przestrzeni racjonalnej komunikacji

- potrafią nazwać najczęściej omawiane we współczesnej literaturze filozoficznej dylematy moralne

- poznali modelowe sytuacje dylematyczne na gruncie etyki medycznej (tj. eksperymenty myślowe i kazusy bioetyczne)

- znają historię dyscypliny jaką jest „bioetyka”, jej rozwój w 20. w. i kluczowe zagadnienia współczesne (prawo do samostanowienia, terapia genowa a enhancement, biokonserwatyzm i transhumanizm, nierówności w ochronie zdrowia)

- znają podstawy aktualnego polskiego i europejskiego ustawodawstwa dotyczącego prawa do ochrony życia (aborcja, terapia uporczywa, eutanazja) oraz transplantologii (w tym stanowiska tzw. Wielkich Religii)

-  znają historię dyscypliny jaką jest „etyka środowiskowa”, jej rozwój w 20. w. (m.in. ekologia głęboka, hipoteza Gai; etyka antropocentyczna, biocentyczna, holistyczna, Stern-Report, Green Deal itd.)

- rozumieją kryzys ekologiczny w jego wymiarze społeczno-politycznym, są w stanie podać przykłady katastrof społecznych i konfliktów zbrojnych w 21. w., których źródłem był kryzys klimatyczny

- znają historię tematyki praw zwierząt (od antyku po brytyjski utylitaryzm) oraz aktualnie wiodącą literaturę przedmiotu 

- potrafią przywołać szereg eksperymentów traktujących o inteligencji zwierząt (ssaków naczelnych, krukowatych, gryzoni, delfinów), począwszy od badań behawioralnych połowy 20 w. aż po aktualne badania kognitywistów i neuroantropologów

- potrafią wykorzystać zdobyte informacje, formułując własne stanowisko w obrębie doświadczenia społeczno-politycznego

Metody pracy

Wykład (Prezentacja. Analiza tekstu źródłowego – naukowego, filozoficznego, także prasowego lub literackiego, analiza kazusu prawniczego lub medycznego oraz konkretnych ustaw i regulacji. Metoda komparatystyki filozoficznej, recepcji koncepcji klasycznych we współczesnej humanistyce) oraz wykład konwersatoryjny (pytania do grupy, dyskusja).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny – przygotowanie jednego zagadnienia z puli ok. 6-8 zagadnień odpowiadających problematyce prezentowanych wykładów.