Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Wprowadzenie do psychologii jedzenia

Prowadzący: dr Julita Wojciechowska


Liczba godzin: 12


Cena kursu: 130,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 21.03.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 30.03.2022 19:00 - 20:30
2. środa 6.04.2022 19:00 - 20:30
3. środa 13.04.2022 19:00 - 20:30
4. środa 20.04.2022 19:00 - 20:30
5. środa 27.04.2022 19:00 - 20:30
6. środa 4.05.2022 19:00 - 20:30

Wydział Psychologii i Kognitywistyki
ul. A. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

  • Zdobycie wiedzy z zakresu najważniejszych pojęć i modeli mechanizmów wypracowanych na gruncie psychologii jedzenia
  • Nabycie kompetencji psychologicznej analizy zachowań jedzeniowych.
  • Zdobycie wiedzy o uwarunkowaniach rozwoju zachowań i stylów jedzeniowych
  • Orientacja w spektrum konsekwencji medycznych i psychologicznych związanych z różnorodnością zachowań jedzeniowych.

Tematyka kursu

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Wprowadzenie kluczowych pojęć w psychologii jedzenia, nawyki żywieniowe,  modele wyborów żywieniowych i ich badawcze oraz aplikacyjne konsekwencje.

Wybrane zagadnienia psychofizjologii jedzenia, wskaźniki inicjowania i hamowania zachowań jedzeniowych, fizjologiczne korelaty motywacji do jedzenia, zakłócenia metaboliczne a motywacja do jedzenia.

Kulturowe znaczenia jedzenia, przekonania na temat jedzenia i ich badanie, wspólne posiłki jako forma interakcji społecznych, dieta jako manifestacja tożsamości, ewolucja i kultura a współczesne problemy z odżywianiem.

Rozwojowe i poznawcze modele zachowań jedzeniowych, społeczne mechanizmy uczenia się zachowań jedzeniowych, rola rówieśników rodziców i środków przekazu, kluczowe badania.

Diety: historyczne tło stosowania diet, choroby dietozależne, diety restrykcyjne, ich skuteczność kliniczna i znaczenie kulturowe, nurt „no diet” jako współczesna odpowiedź na problemy w ocenie skuteczności diet restrykcyjnych, oddziaływanie przemysłu dietetycznego.

Rodzinne uwarunkowania zachowań jedzeniowych: definicje rodzinnego środowiska żywieniowego, specyficzne i niespecyficzne oddziaływania rodziców w procesie kształtowania się samoregulacji zachowań jedzeniowych dzieci, rola posiłków rodzinnych, kluczowe badania w tym obszarze.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia

słuchacz/ka:

zna kluczowe pojęcia i modele teoretyczne w obszarze psychologii jedzenia,

ma wiedzę na temat najważniejszych badań empirycznych z tego obszaru, ich przebiegu oraz wyników,

umie odnieść treści z obszaru psychologii jedzenia do problematyki z zakresu psychologii stosowanych: klinicznej i zdrowia, oraz psychologii wyborów konsumenckich i edukacji,

potrafi w analizie zachowań jedzeniowych wykorzystać dotychczasową wiedzę z podstawowych obszarów psychologii oraz biologicznych mechanizmów zachowań,

zna wybrane narzędzia badawcze i diagnostyczne z obszaru psychologii jedzenia,

rozumie specyfikę myślenia i działania psychologa w obszarze usług dietetycznych.

Metody pracy

wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (7h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.