Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Wspieranie osób ze spektrum autyzmu w kształtowaniu samoświadomości

Prowadzący: mgr Mirosława Kanar


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 8.04.2021 16:00 - 18:45
2. czwartek 15.04.2021 16:00 - 18:45
3. czwartek 22.04.2021 16:00 - 18:45
4. czwartek 29.04.2021 16:00 - 18:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Metody pracy z osobami ze spektrum autyzmu:  Samoświadomość osób ze spektrum autyzmu

Tematyka kursu

 • Dostarczenie wiedzy na temat samoświadomości w wybranych nurtach,
 • Przedstawienie fenomenu odmiennych umysłów osób z autyzmem,
 • Przedstawienie wybranych metod pracy z osobami ze spektrum autyzmu,
 • Zapoznanie z programem kształtowania samoświadomości u osób z autyzmem.
 • Praktyczne ćwiczenia dla nauczycieli, terapeutów, rodziców oraz innych zainteresowanych tematyką kształtowania samoświadomości.

Efekty kształcenia

 • ma elementarną wiedzę na temat kształtowania się samoświadomości człowieka,
 • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu omawianej tematyki,
 • ma uporządkowaną wiedzę o spektrum autyzmu,
 • potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, podejmowanych działań praktycznych,
 • potrafi zastosować program kształtowania samoświadomości w praktyce.

Metody pracy

 • Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
 • Gra dydaktyczna/symulacyjna
 • Metoda ćwiczeniowa/warsztatowa
 • Metoda analizy przypadków
 • Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
 • Praca w grupach

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny, projekt

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów