Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Zabawa w kulturze i życiu codziennym

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Andrzej Bełkot


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 1.04.2023 16:30 - 18:45
2. sobota 15.04.2023 16:30 - 18:45
3. sobota 22.04.2023 16:30 - 18:45
4. sobota 29.04.2023 16:30 - 18:45
5. sobota 13.05.2023 16:30 - 18:45
6. sobota 20.05.2023 16:30 - 18:45
7. sobota 27.05.2023 16:30 - 18:45
8. sobota 3.06.2023 16:30 - 18:45
9. sobota 17.06.2023 16:30 - 18:45
10. sobota 24.06.2023 16:30 - 18:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs ma za zadanie jak najlepsze zrozumienie zabawy z różnych perspektyw teoretycznych i praktycznych. To powszechnie doświadczane zjawisko najczęściej pojmowane jest intuicyjnie, bezrefleksyjnie, jako „coś oczywistego”. Problem pojawia się jednak w momencie jego definiowania. Podobnie wygląda to ze śmiechem, humorem, komizmem. Wszystkie one ściśle powiązane są z zabawą. Warto zatem zapoznać się pogłębionymi refleksjami nad zabawą, przyjrzeć się jej społeczno-kulturowej specyfice i znaczeniu. W tym celu przyda się wiedza o powstaniu i rozwoju zabawy, opisanie jej związków z życiem świąteczno-obyczajowym, zapoznanie się wyjątkowymi formach realizacji w praktyce, takimi chociażby jak karnawał. Warto także zrozumieć dziejowe związki zabawy z pracą, czyli relacje pomiędzy światem nie-powagi, a światem powagi. Mają one swoje dalekosiężne konsekwencje w sferze ideowej, moralnej, praktycznej. Szczególnie dziś, kiedy mówi się o karnawalizacji kultury, czyli dominacji konsumpcyjnych i rozrywkowych działań pseudozabawowych. Ważną rolę odgrywają tu media elektroniczne i kreowany w nich świat medialny. Należy zatem przyjrzeć się uważnie tym zagadnieniom, ponieważ dotyczą one nas wszystkich i właściwe rozpoznanie i zrozumienie tych niezwykle istotnych zjawisk pozwala kształtować nasz własny świat zabawy. Taki, który będzie zgodny z naszymi oczekiwaniami i potrzebami, i tym samym wolny od przymusu jałowej rozrywki.

Tematyka kursu

  1. Rozumienie zabawy w kulturze

Teorie klasyczne

Teorie współczesne

Społeczno-kulturowe znaczenie zabawy

Ideał Człowieka Zabawy

  1. Śmiech, komizm, humor

Znaczenie i specyfika śmiechu w kulturze

Specyfika komizmu i humoru

Przykłady w życiu codziennym i mediach

 

  1. Historia powstania i rozwoju zabawy

Życie świąteczno-obyczajowe i wierzenia religijne

Zabawa w świecie pogańskim

Zabawa w świecie chrześcijańskim

Karnawał

Zabawa a praca

  1. Zabawa współcześnie

Dzisiejsze postacie zabawy

Zabawa a rozrywka

Rola mediów

  1. Karnawalizacja kultury współczesnej

Kultura ponowoczesna i jej karnawalizacja

Formy zabaw konsumpcyjnych

Człowiek zabawy w kulturze konsumpcyjnej

 

Efekty uczenia się

Słuchacz rozumie teorie zabawy i potrafi się nimi właściwie posługiwać.

Umie opisać role zabawy w szerszym kontekście społeczno-kulturowym.

Pojmuje specyfikę śmiechu, komizmu i humoru w życiu codziennym i mediach.

Opisuje dzieje kształtowania się zabawy w historii.

Wskazuje współczesne typy zabaw w kulturze.

Rozróżnia zabawę od rozrywki.

Rozumie rolę mediów elektronicznych w kształtowaniu świata zabawy i rozrywki.

Pojmuje historyczną i współczesną ideę Człowieka zabawy i jego konkretne przejawy.

Dokonuje całościowego oglądu rzeczywistości społeczno-kulturowej z perspektywy zabawy, tzw. karnawalizacji kultury.

Metody pracy

Wykład z prezentacjami audiowizualnymi


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Prezentacja