Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

Prowadzący: dr Paweł Gondek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 13.10.2017 17:30 - 20:30
2. piątek 20.10.2017 17:30 - 20:30
3. piątek 27.10.2017 17:30 - 20:30
4. piątek 17.11.2017 17:30 - 20:30
5. piątek 24.11.2017 17:30 - 20:30
6. piątek 8.12.2017 17:30 - 20:30
7. piątek 15.12.2017 17:30 - 19:45
8. piątek 5.01.2018 17:30 - 19:45

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- zapoznanie słuchaczy ze strukturą i zasadami ustrojowymi samorządu terytorialnego

- umiejętność budowanie strategii miasta, gminy i regionu

- wskazanie źródeł finansowania przedsięwzięć lokalnych i regionalnych

- przedstawienie form aktywizacji zawodowej w ramach działalności samorządu terytorialnego

- analiza konkretnych przypadków korzyści, a także niewykorzystanych szans we współpracy miast partnerskich

Tematyka kursu

  1. Samorząd terytorialny jako część ładu demokratycznego; rola samorządu terytorialnego zawarta w Konstytucji RP (zasada decentralizacji władzy publicznej, ochrona sądowa samodzielności samorządu terytorialnego, zasada pomocniczości, zadania własne i zlecone). Aktualna ordynacja wyborcza versus proponowane zmiany.
  2. Relacje pomiędzy organami uchwałodawczymi i wykonawczymi, pozycja ustrojowa radnego, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, działania i znaczenia samorządu pomocniczego.
  3. Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym (budżetu partycypacyjny, inicjatywy uchwałodawcze mieszkańców, referendum, konsultacje społeczne, współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi, inicjatywy lokalne, dialog obywatelski).
  4. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu.
  5. Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym (instrumentów zarządzania strategicznego, nowoczesna strategia rozwoju, pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, budowania potencjału inwestycyjnego samorządu, tworzenia marki jednostki samorządowej).
  6. Gospodarka komunalna
  7. Miasta partnerskie – celowość współpracy

Efekty kształcenia

- słuchacz potrafi wskazać i opisać rolę oraz strukturę samorządu terytorialnego RP

- uczestnik kursu rozumie i przedstawia strukturę budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz opisuje działania podejmowane w ramach budżetu partycypacyjnego

- uczestnik kursu potrafi samodzielnie i w grupach zbudować przykładową strategię rozwoju lokalnego

- słuchacz wskazuje środki finansowe, które można pozyskać na różne formy działalności samorządu terytorialnego

- słuchacz potrafi samodzielnie i w grupach zbudować przykładową strategię marki jednostki samorządu terytorialnego

Metody pracy

Metody pracy:

Wykład problemowy, case study, warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Studium przypadku (case study)

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów