Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Zarządzanie strategiczne

Prowadzący: dr Paweł Gondek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 16.04.2020 17:30 - 20:30
2. czwartek 23.04.2020 17:30 - 20:30
3. czwartek 30.04.2020 17:30 - 20:30
4. czwartek 7.05.2020 17:30 - 20:30
5. czwartek 14.05.2020 17:30 - 20:30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami formułowania celów i aspiracji

- kształtowanie umiejętności w zakresie metod i narzędzi zarządzania strategicznego w biznesie i obszarze administracji

- zbudowanie u słuchaczy umiejętności analizy sytuacji przedsiębiorstwa/jednostki organizacyjnej i jego otoczenia

- budowanie umiejętności zarządzania w zmiennym otoczeniu

- przekazanie podstawowych kompetencji z zakresu planowania, organizowania, motywowania i kontroli

- przekazanie umiejętności analizy finansowej przedsiębiorstwa

Tematyka kursu

 1. Istota i geneza zarządzania strategicznego; wizja, misja, cele strategiczne
 2. Analiza mikrootoczenia, analiza makrootoczenia, analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa
 3. Analiza procesu podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie
 4. Koncepcje rozwoju potencjału przedsiębiorstwa
 5. Metody analizy strategicznej
 6. Budowanie planu strategicznego
 7. Zarządzanie strategiczne a zarządzanie operacyjne
 8. Proces zarządzania w zmiennym otoczeniu
 9. Wdrażanie innowacyjnych produktów, elementy promocji i marketingu

Efekty kształcenia

- słuchacz potrafi wyznaczyć jasne i mierzalne cele działania przedsiębiorstwa

- uczestnik kursu zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu analizy strategicznej i budowania strategii

- uczestnik kursu rozumie procesy i zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie/jednostce organizacyjnej i otoczeniu

- uczestnik kursu zna i potrafi zastosować podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz wskaźniki kondycji finansowej przedsiębiorstwa

- uczestnik kursu potrafi samodzielnie i w grupach zbudować przykładową strategię rozwoju przedsiębiorstwa

- słuchacz potrafi samodzielnie i w grupach zbudować przykładową strategię marki

- uczestnik kursu rozumie potrzebę analizy zasobów przedsiębiorstwa, w tym znaczenie eliminacji jego słabych stron i wykorzystanie mocnych

- słuchacz wykazuje wiedzę na temat podstawowych form promocji, reklamy, marketingu i public relations, a także budowania wizerunku i reputacji firmy

- słuchacz potrafi zarządzać strategicznie przedsiębiorstwem funkcjonującym w dynamicznie zmiennym otoczeniu 

Metody pracy

Wykład problemowy, case study, warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Studium przypadku (case study)

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów