Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Zdrowie. Szczęście. Samorealizacja

Prowadzący: dr Matylda Pachowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 22.10.2019 17:00 - 19:15
2. wtorek 29.10.2019 17:00 - 19:15
3. wtorek 5.11.2019 17:00 - 19:15
4. wtorek 12.11.2019 17:00 - 19:15
5. wtorek 19.11.2019 17:00 - 19:15
6. wtorek 26.11.2019 17:00 - 19:15
7. wtorek 3.12.2019 17:00 - 19:15
8. wtorek 10.12.2019 17:00 - 19:15
9. wtorek 17.12.2019 17:00 - 19:15
10. wtorek 7.01.2020 17:00 - 19:15

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami związanymi ze zdrowiem psychicznym   i somatycznym.

Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat zaburzeń o podłożu psychosomatycznym oraz somatopsychicznym.

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami pracy służącymi prozdrowotnemu stylowi życia.

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi sposobami radzenia sobie ze stresem i z bólem.

Tematyka kursu

Psychosomatyka a somatopsychologia

Rodzaje bólu i sposoby radzenia sobie z nim

Zmiana zachowań zdrowotnych, kształtowanie nowych (prawidłowych) nawyków

Filozofia slow w różnych dziedzinach naszego życia

Szczęście w ujęciu eudajmonistycznym i hedonistycznym

W stronę uważnego życia – mindfulness

Wybrane metody pracy z ciałem

Doświadczane trudności – różnorodne sposoby radzenia sobie z nimi (ujęcie psychodynamiczme, behawioralne, poznawcze oraz humanistyczno-egzystencjalne).

Efekty kształcenia

Słuchacz rozróżnia podstawowe koncepcje psychologiczne oraz potrafi analizować procesy poznawcze i emocjonalne z różnych perspektyw.

Słuchacz ma wiedzę na temat stresu oraz różnych rodzajów bólu, posiada również wiedzę na temat przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom chronicznego stresu i bólu.

Słuchacz rozumie pojęcie zdrowia psychicznego i somatycznego oraz posiada podstawową wiedzę na temat prozdrowotnego stylu życia.

Słuchacz umie się odwołać do odpowiedniego ujęcia psychologicznego w celu wyjaśnienia konkretnego problemu (natury psychosomatycznej lub somatopsychicznej) oraz umie dobrać odpowiedni sposób radzenia sobie z nim.

Słuchacz propaguje zasady dbałości o zdrowie psychiczne i somatyczne w swoim najbliższym otoczeniu.

Metody pracy

Praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja, wykład.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów