Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Zmagania olbrzymów. Zimna wojna

Prowadzący: dr Wojciech Krzyżaniak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 20.10.2018 10:00 - 13:15
2. sobota 27.10.2018 10:00 - 13:15
3. sobota 17.11.2018 10:00 - 13:15
4. sobota 24.11.2018 10:00 - 13:15
5. sobota 15.12.2018 10:00 - 13:15

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przekazanie (lub poszerzenie) wiedzy na temat „zimnej wojny” , istotnego okresu w dziejach powszechnych XX wieku, determinowanego rywalizacją mocarstw i państw wokół nich skupionych, a będącego efektem wytworzenia się dwubiegunowego (bipolarnego) układu sił w świecie po II wojnie światowej.

Tematyka kursu

„Zimna wojna” była stymulatorem dziejów powszechnych po II wojnie światowej. Jej istotę stanowiła rywalizacja międzysystemowa, starcie kapitalizmu z socjalizmem, których eksponentami były „supermocarstwa” -  USA i ZSRR oraz państwa z nimi związane. Obejmowała ona praktycznie wszystkie obszary stosunków międzynarodowych, od wielkiej polityki poczynając, a na sporcie kończąc. Stanowi ona oś narracji o historii tego okresu. Dzięki autorskiej propozycji periodyzacji wykład porządkuje ogromny materiał faktograficzny, dotyczący „zimnej wojny”. Przedstawiony on zostanie w siedmiu okresach chronologicznych. Poczynając od kwestii teoretycznych, poprzez zjawiska genetyczne ze szczególnym uwzględnieniem kwestii niemieckiej,  ład jałtański  i ukształtowanie się dwubiegunowego (bipolarnego) układu sił po II wojnie światowej, różne aspekty „zimnowojennej” rywalizacji – zwłaszcza momenty krytyczne, do dekompozycji systemu socjalistycznego i rozpadu  ZSRR w 1991 roku.

Efekty kształcenia

Słuchacz powinien opanować podstawowe pojęcia , faktografię związaną z „zimną wojną” oraz jej chronologię i móc merytorycznie uczestniczyć w dyskusji na tematy „zimnowojenne”. Prezentacja materiału w układzie przyczynowo-skutkowym powinna ułatwić zrozumienie determinant „zimnej wojny” w czasie jej trwania ,ale także zjawisk współczesnych poprzez ukazanie ich historycznego kontekstu. Wieloaspektowe ujęcie problematyki „zimnej wojny” powinno uświadomić konieczność interdyscyplinarnego postrzegania zjawisk z dziejów najnowszych.

Metody pracy

wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny