Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Zmiany w prawie w 2017 r. Kodeks pracy, umowy zlecenie i inne.

Prowadzący: mgr Paulina Pawlak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 8.04.2017 11:00 - 15:15
2. niedziela 9.04.2017 11:00 - 15:15
3. sobota 29.04.2017 11:00 - 15:15
4. niedziela 30.04.2017 11:00 - 15:15
5. sobota 6.05.2017 11:00 - 15:15
6. niedziela 7.05.2017 11:00 - 15:15

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z wprowadzonymi zmianami i ich konsekwencjami w prawie pracy, w regulacjach dotyczących umów zlecenia oraz z rządowym pakietem 100 zmian dla firm, ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących prawa pracy. Celem kursu jest przekazanie praktycznych wiadomości, a także nabycie umiejętności zastosowania tych wiadomości w sytuacjach typowych oraz problemowych w trakcie oraz po zakończeniu kursu.

Tematyka kursu

Kurs skierowany jest do osób, które potrzebują praktycznych i konkretnych informacji, rozwiązań które będą mogły wykorzystać w codziennych sytuacjach związanych z szeroko pojętym prawem pracy (w szczególności mikro- i małych- przedsiębiorców, a także pracowników i zleceniobiorców). Na kursie zostaną omówione dotychczasowe zmiany w prawie pracy, zmiany w regulacjach dotyczących umów zlecenie. Część kursu zostanie poświęcona omówieniu tzw. rządowego pakietu 100 zmian dla firm dotyczących szeroko pojętego prawa pracy.

Efekty kształcenia

Słuchacz po ukończeniu kursu:

 • wymienia, wylicza i identyfikuje najważniejsze zmiany w prawie pracy i regulacji umów cywilnoprawnych oraz wprowadzonych ułatwieniach dla firm;
 • rozumie zaszłe zmiany w prawie, streszcza i wyjaśnia najważniejsze przepisy;
 • rozróżnia podstawowe instytucje prawa pracy;
 • umie rozwiązać kazusy z zakresu prawa pracy;
 • umie skonstruować stan faktyczny i prawny w oparciu o obowiązujące przepisy;
 • umie zastosować przepisy w praktyce;
 • umie porównać odmienne stany faktyczne i zastosować w nich obowiązujące przepisy;
 • umie scharakteryzować podstawowe instytucje prawa pracy, instytucje związane
  z umowami zlecenie;
 • umie wybrać sposób regulacji stanu faktycznego poprzez zawarcie odpowiedniej umowy;
 • umie przewidzieć konsekwencje prawne w stosunkach pracowniczych i niepracowniczych;
 • umie zanalizować przepisy prawne z zakresu objętych tematyką kursu;
 • umie zaproponować i zaplanować rozwiązania prawne w stosunkach pracownik – pracodawca.

Metody pracy

Wykład z elementami konwersatorium oraz case study z wykorzystaniem środków wizualnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Warto wiedzieć

Jeżeli wybrany kurs nie spełni Twoich oczekiwań będziesz mógł w dowolnej chwili z niego zrezygnować. Po dokonaniu rezygnacji z kursu odzyskasz wpłaconą opłatę w wysokości zależnej od odbytych już zajęć (rezygnując w połowie kursu odzyskasz zatem 50% ceny kursu).

Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów