Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Zmiany w prawie w 2017 r. Kodeks pracy, umowy zlecenie i inne.

Prowadzący: mgr Paulina Pawlak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 8.04.2017 14:00 - 18:30
2. niedziela 9.04.2017 11:00 - 15:15
3. sobota 29.04.2017 11:00 - 15:15
4. niedziela 30.04.2017 11:00 - 15:15
5. sobota 6.05.2017 11:00 - 15:15
6. niedziela 7.05.2017 11:00 - 15:15

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z wprowadzonymi zmianami i ich konsekwencjami w prawie pracy, w regulacjach dotyczących umów zlecenia oraz z rządowym pakietem 100 zmian dla firm, ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących prawa pracy. Celem kursu jest przekazanie praktycznych wiadomości, a także nabycie umiejętności zastosowania tych wiadomości w sytuacjach typowych oraz problemowych w trakcie oraz po zakończeniu kursu.

Tematyka kursu

Kurs skierowany jest do osób, które potrzebują praktycznych i konkretnych informacji, rozwiązań które będą mogły wykorzystać w codziennych sytuacjach związanych z szeroko pojętym prawem pracy (w szczególności mikro- i małych- przedsiębiorców, a także pracowników i zleceniobiorców). Na kursie zostaną omówione dotychczasowe zmiany w prawie pracy, zmiany w regulacjach dotyczących umów zlecenie. Część kursu zostanie poświęcona omówieniu tzw. rządowego pakietu 100 zmian dla firm dotyczących szeroko pojętego prawa pracy.

Efekty kształcenia

Słuchacz po ukończeniu kursu:

 • wymienia, wylicza i identyfikuje najważniejsze zmiany w prawie pracy i regulacji umów cywilnoprawnych oraz wprowadzonych ułatwieniach dla firm;
 • rozumie zaszłe zmiany w prawie, streszcza i wyjaśnia najważniejsze przepisy;
 • rozróżnia podstawowe instytucje prawa pracy;
 • umie rozwiązać kazusy z zakresu prawa pracy;
 • umie skonstruować stan faktyczny i prawny w oparciu o obowiązujące przepisy;
 • umie zastosować przepisy w praktyce;
 • umie porównać odmienne stany faktyczne i zastosować w nich obowiązujące przepisy;
 • umie scharakteryzować podstawowe instytucje prawa pracy, instytucje związane
  z umowami zlecenie;
 • umie wybrać sposób regulacji stanu faktycznego poprzez zawarcie odpowiedniej umowy;
 • umie przewidzieć konsekwencje prawne w stosunkach pracowniczych i niepracowniczych;
 • umie zanalizować przepisy prawne z zakresu objętych tematyką kursu;
 • umie zaproponować i zaplanować rozwiązania prawne w stosunkach pracownik – pracodawca.

Metody pracy

Wykład z elementami konwersatorium oraz case study z wykorzystaniem środków wizualnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.