Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Zrozumieć przyrodę: anatomia globalnych zmian środowiska przyrodniczego

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Michał Woszczyk


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 260,00 zł


Forma zajęć: wykłady + laboratoria


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 8.01.2019 17:00 - 18:45
2. wtorek 15.01.2019 17:00 - 18:45
3. wtorek 22.01.2019 17:00 - 18:45
4. wtorek 29.01.2019 17:00 - 18:45
5. wtorek 5.02.2019 17:00 - 18:45
6. wtorek 12.02.2019 17:00 - 18:45
7. wtorek 19.02.2019 17:00 - 18:45

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Dzięgielowa 27; 61-680 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi tzw. globalnego ocieplenia, jego przyczyn i konsekwencji. Problematyka ta będzie rozważana z perspektywy geologicznej i będzie obejmowała zarówno zagadnienia metodyczne odnoszące się do badań przemian klimatu obserwowanych współcześnie oraz w przeszłości jak i omówienie procesów sterujących przemianami środowiska przyrodniczego na Ziemi oraz prezentację długo- i krótkookresowych tendencji zmian środowiska. Na tle przemian naturalnych zostanie ukazana także skala i tempo antropogenicznych zmian klimatu obserwowanych w obecnym stuleciu.

Tematyka kursu

Co oznaczają „zmiany klimatu” i jaką rolę odgrywa geologia w ich zrozumieniu? Praktyczne znaczenie badań zmian klimatycznych.

Źródła informacji o klimacie w przeszłości i metody ich pozyskiwania.

Przyczyny naturalnych zmian klimatu oraz długookresowe tendencje zmian temperatury na Ziemi.

Klimat a człowiek: w jaki sposób człowiek zmienia klimat i jak zmiany klimatu warunkują funkcjonowanie społeczeństw? Zagadnienie efektu szklarniowego i problem CO2.

Współczesne i prognozowane zmiany klimatu: przyczyny, zróżnicowanie przestrzenne i skutki.

Ocena emisji CO2 do atmosfery ze spalania różnych źródeł węgla (C): zajęcia laboratoryjne.

Efekty kształcenia

Słuchacz rozumie znaczenie pojęcia „zmian klimatu” i potrafi wskazać konsekwencje tego zjawiska dla gospodarki i społeczeństwa.

Słuchacz rozumie przyczyny zmian klimatu i umie wyjaśnić różnicę między zmianami zachodzącymi współcześnie i w przeszłości geologicznej.

Słuchacz potrafi wyjaśnić rolę człowieka w kształtowaniu cech klimatu.

Metody pracy

Wykład połączony z zajęciami laboratoryjnymi.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.