Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Żywa historia języka

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, prof. UAM dr hab. Jolanta Migdał


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 28.01.2021 18:00 - 20:25
2. czwartek 4.02.2021 18:00 - 20:25
3. czwartek 11.02.2021 18:00 - 20:25
4. czwartek 18.02.2021 18:00 - 20:25
5. czwartek 25.02.2021 18:00 - 20:25
6. czwartek 4.03.2021 18:00 - 20:25
7. czwartek 11.03.2021 18:00 - 20:25
8. czwartek 18.03.2021 18:00 - 20:25
9. czwartek 25.03.2021 18:00 - 20:25
10. czwartek 8.04.2021 18:00 - 20:25

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest ukazanie współczesnego języka polskiego jako efektu przemian, jakie zachodziły w jego strukturze we wcześniejszych okresach istnienia.

Tematyka kursu

Tematem zajęć jest opis języka polskiego w ujęciu diachronicznym, ze szczególnym uwzględnieniem treści niezbędnych dla interpretacji zjawisk współczesnej polszczyzny, Omówione zostaną zatem następujące zagadnienia:

  1. Przedmiot i metody badawcze historii języka polskiego (różne koncepcje przedmiotu, problemy badawcze).
  2. Miejsce polszczyzny wśród języków Europy i świata (typologia języków świata, język starocerkiewnosłowiański, geneza polszczyzny).
  3. Kształtowanie się polskiego języka literackiego (zabytki języka polskiego, periodyzacje).
  4. Dzieje pisma, w tym: głagolica, cyrylica, charakterystyka staropolskiej ortografii.
  5. Najważniejsze zmiany w zakresie systemu językowego polszczyzny:

fonetyka / fonologia (np. przegłos lechicki, ewolucja jerów, rozwój sonantów, iloczas, palatalizacje);

fleksja imienna (np. proces kształtowania się polskiej deklinacji – morfologizacja i demorfologizacja rodzaju, zanik liczby podwójnej, wykształcenie się rodzaju męskożywotnego i męskoosobowego, ukształtowanie odmiany przymiotnika);

fleksja werbalna (np. proces kształtowania się polskiej koniugacji, rozwój czasu przeszłego i jego konsekwencje dla innych kategorii gramatycznych czasownika, powstanie nowych polskich wzorców odmiany w czasie teraźniejszym, rozwój trybu rozkazującego).

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz potrafi zreferować poglądy na temat historycznego rozwoju języka polskiego, a także wskazać implikacje zjawisk historycznojęzykowych we współczesnej polszczyźnie.

Metody pracy

Wiodącą formą zajęć jest wykład z elementami ćwiczeń, powiązany z dyskusją na temat omawianych zagadnień.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wykładowca udostępnia potrzebne materiały w wersjach cyfrowych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny