Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Język niemiecki medyczny

Prowadzący: dr Magdalena Jaszczyk-Grzyb


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: niemiecki/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 4.04.2024 16:30 - 18:00
2. wtorek 9.04.2024 16:30 - 18:00
3. wtorek 16.04.2024 16:30 - 18:00
4. wtorek 23.04.2024 16:30 - 18:00
5. wtorek 30.04.2024 16:30 - 18:00
6. wtorek 7.05.2024 16:30 - 18:00
7. wtorek 14.05.2024 16:30 - 18:00
8. wtorek 21.05.2024 16:30 - 18:00
9. wtorek 28.05.2024 16:30 - 18:00
10. wtorek 4.06.2024 16:30 - 18:00
11. wtorek 11.06.2024 16:30 - 18:00
12. wtorek 18.06.2024 16:30 - 18:00
13. wtorek 25.06.2024 16:30 - 18:00
14. wtorek 2.07.2024 16:30 - 18:00
15. wtorek 9.07.2024 16:30 - 18:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Cele ogólne:

Transfer wybranych aspektów wiedzy specjalistycznej stanowiącej podstawę komunikacji w dziedzinie medycyny

Rozwinięcie wszystkich sprawności językowych w zakresie języka medycznego w oparciu o teksty specjalistyczne z wybranej dziedziny

Wykształcenie umiejętności intra- i interlingwalnego przechodzenia z języka specjalistycznego medycznego na język ogólny i odwrotnie

Wykształcenie umiejętności receptywnego i produktywnego uczestnictwa w niemieckojęzycznym i polsko-niemieckim dyskursie specjalistycznym z dziedziny medycyny

Wykształcenie umiejętności rzetelnego i efektywnego poszukiwania, analizy i oceny informacji specjalistycznej z dziedziny medycyny w języku niemieckim i polskim

Cele szczegółowe, m.in.

1) Podstawowe słownictwo niemieckiej terminologii medycznej (myślenie koncepcyjne i dekodowanie terminów)

Oprócz niemieckich terminów technicznych, niemiecka terminologia medyczna zawiera elementy języków "klasycznych", takich jak łacina i greka. Z tego powodu terminologia medyczna w pierwszym kontakcie wydaje się skomplikowana. Jednak bardzo dużą liczbę terminów technicznych (szacowaną łącznie na 200 000[1]) można zredukować do bardzo łatwej do opanowania i stosunkowo niewielkiej liczby powtarzających się elementów (od 300 do 500 por. Karenberg 2015). Jednym z początkowych celów zajęć jest zapoznanie kursantów z podstawami terminologii medycznej (terminy techniczne, terminy hybrydowe i potoczne terminy medyczne), nie za pomocą zapamiętywania słownictwa, ale poprzez umożliwienie im dekodowania terminów technicznych za pomocą ich składników słownych.

  1. a) Rozbijanie specjalistycznych terminów na ich poszczególne składniki (przedrostek, rdzeń, przyrostek), wyjaśnianie ich indywidualnie i w kontekście zgodnie z ich znaczeniem oraz odtwarzanie ich w języku niemieckim i polskim.
  2. Pankarditits

Rozbijanie terminu na jego części składowe i przypisywanie znaczenia każdemu elementowi:

pan- - alles

kardi/o – das Herz

-itis – die Entzündung

Łączenie poszczególnych znaczeń w jedno znaczenie ogólnego terminu pancarditis - zapalenie całego serca (zapalenie wszystkich warstw ściany serca).

  1. Rozumienie wybranych niemieckich terminów specjalistycznych (anatomia, patologia) z dziedziny medycyny i odtworzenie ich w języku polskim.
  2. Rozumienie specjalistycznych tekstów medycznych zawierających terminy techniczne, terminy hybrydowe i potoczne terminy medyczne na przykładzie tekstu ze specjalistycznego słownika klinicznego Pschyrembel w porównaniu z tekstem niespecjalistycznym z dziedziny medycyny.

 

[1] Karenberg, Axel (2015): Fachsprache Medizin im Schnellkurs: für Studium und Berufspraxis; mit 200 Übungen. Stuttgart [u.a.]: Schattauer.

 

Tematyka kursu

Podstawowa leksyka i frazeologia specjalistyczna z wybranej dziedziny w określonych zakresach.

Różnice terminologiczne w języku polskim i niemieckim z wybranej dziedziny w określonych zakresach i ich kulturowe uwarunkowania.

Różnice między językiem niemieckim/polskim ogólnym i specjalistycznym na poziomie syntaktycznym i tekstowym.

Wzorce wybranych tekstów pisemnych lub/i ustnych charakterystyczne dla danej  dziedziny w określonych zakresach w języku niemieckim.

Teksty audialne, wizualne, graficzne w niemieckojęzycznym i polsko-niemieckim dyskursie medycznym.

Szczegółowy podział zagadnień w języku niemieckim:

Liste der Lehrveranstaltungseinheiten                                                                              

            Zeit

Einführung

            1 LVA

1)      Zur Theorie der medizinischen Fachsprache

                                                                                                                        

2 LVAs

2)      Gräkolateinische Benennungen                                                                  

3 LVAs

3)      Klinischer Grundwortschatz – Krankenbehandlung

2 LVAs

4)      Deutscher medizinischer Fachwortschatz

3 LVAs

5)      Fachtexte aus dem Bereich Medizin

            3 LVAs

schriftliche Prüfung

            1 LVA

Efekty uczenia się

porozumiewa się ze specjalistami w dziedzinie medycyny w języku niemieckim

pośredniczy w komunikacji niemieckojęzycznej oraz polsko-niemieckiej między specjalistami w dziedzinie w wybranej a niespecjalistami

tłumaczy na język polski (hybrydowe) teksty specjalistyczne o średnim stopniu trudności z wybranej dziedziny z uwzględnieniem ich cech gatunkowych

rozumie i prowadzi w języku niemieckim dialog, dyskusję, polemikę, których przedmiotem jest wiedza specjalistyczna z dziedziny medycyny

jest świadomy/-a kulturowych uwarunkowań dyskursu specjalistycznego w dziedzinie medycyny w Polsce i krajach niemieckojęzycznych oraz różnic między nimi

rekonstruuje w oparciu o dane pochodzącego z (hybrydowego) dyskursu specjalistycznego (lub też po części z metadyskursu) wiedzę specjalistyczną z dziedziny medycyny oraz przyporządkowuje ją odpowiednim koncepcjom z wybranych dziedzin danej dyscypliny

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Praca w grupach

Prezentacja uczestników zajęć (indywidualna lub zespołowa) na forum grupy zajęciowej


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin na końcu kursu w formie pisemnej.