Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Baza pytań i odpowiedzi

Pytania ogólne

1. Kto może zostać uczestnikiem Uniwersytetu Otwartego UAM?

Uczestnikiem kursów może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia i miejsca zamieszkania.

2. W jaki sposób mogę zapisać się na kurs?

Zgłoszenia na kursy przyjmowane są przy pomocy Internetowego Systemu Obsługi Słuchacza, poprzez stronę internetową uo.amu.edu.pl.

3. Co decyduje o przyjęciu na kurs?

O zakwalifikowaniu Uczestnika na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem limitu dostępnych miejsc oraz terminowe uiszczenie należnej opłaty.

4. W jaki sposób będę informowany o sprawach związanych z kursem?

Uczestnik będzie informowany o wszystkich kwestiach organizacyjnych za pomocą Internetowego Systemu Obsługi Słuchacza. W przypadku, gdy Uczestnik nie posiada dostępu do internetu i adresu poczty elektronicznej, zobowiązany jest do regularnego kontaktu z biurem.

5. Chcę zrezygnować z kursu przed jego rozpoczęciem, a wniosłem już opłatę – czy mam prawo do jej zwrotu?

Tak, w przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem, Uczestnik ma prawo do zwrotu wniesionej opłaty w całości

6. Chcę zrezygnować z kursu już po jego rozpoczęciu – czy mam prawo do zwrotu wniesionej opłaty?

Tak, uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej opłaty w wysokości proporcjonalnej do odbytych zajęć pomniejszonej o koszty organizacji Kursu poniesione przez Uniwersytet  w wysokości przypadającej na pojedynczego Uczestnika Kursu.

Koszty organizacji kursu przypadające na jednego uczestnika nie mogą przekroczyć 20% wniesionej opłaty za kurs.

Pytania szczegółowe

1. Jak interpretować oznaczenia poziomów języka obcego?

Opis poziomów zaawansowania w skali Rady Europy

Poziom

Opis posiadanych umiejętności

A1

·         Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego.

·         Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego np: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania.

·         Potrafi przedstawić siebie i innych.

·         Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2

·         Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).

·         Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.

·         Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1

·         Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.

·         Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.

·         Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują.

·         Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2

·         Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.

·         Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

C1

·         Rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.

·         Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania.

·         Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.

·         Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne.

C2

·         Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.

·         Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.

·         Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Zobacz również: