Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Początki ludzkości według nauk empirycznych a chrześcijańska wizja człowieka. Współczesne wyzwania w dialogu teologiczno-empirycznym

Prowadzący: dr Maciej Witała


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 8.04.2024 18:00 - 19:30
2. poniedziałek 15.04.2024 18:00 - 19:30
3. poniedziałek 22.04.2024 18:00 - 19:30
4. poniedziałek 29.04.2024 18:00 - 19:30
5. poniedziałek 6.05.2024 18:00 - 19:30
6. poniedziałek 13.05.2024 18:00 - 19:30
7. poniedziałek 20.05.2024 18:00 - 19:30
8. poniedziałek 27.05.2024 18:00 - 19:30
9. poniedziałek 3.06.2024 18:00 - 19:30
10. poniedziałek 10.06.2024 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • Zdobycie wiedzy o zagadnieniach szczegółowych stanowiących współcześnie wyzwania w obszarze dialogu teologii z innymi naukami.
 • Zdobycie podstawowej wiedzy o genezie życia na Ziemi i rodzaju ludzkiego z punktu widzenia nauk szczegółowych oraz nauk teologicznych.
 • Zdobycie znajomości różnych modeli relacji między katolicką protologią a innymi naukami.
 • Nabycie umiejętności orientacji w dialogu nauk o różnej metodologii.
 • Zdobycie umiejętności wyjaśniania trudności powstających na styku teologii i nauk szczegółowych w zakresie wybranych zagadnień protologii i antropologii teologicznej.

Tematyka kursu

 • Jak teolodzy czytają Biblię? Współczesny zarys wiedzy biblijnej i egzegetycznej w kontekście dialogu teologiczno-empirycznego.
 • Ewolucyjne początki życia na ziemi – ustalenia nauk empirycznych.
 • Antropogeneza – droga do powstania rodzaju
 • Najciekawsze aspekty myśli ewolucjonistycznej i antyewolucjonistycznej na przestrzeni dziejów.
 • Stosunek Urzędu Nauczycielskiego Kościoła do zagadnienia ewolucji biologicznej na przestrzeni dziejów.
 • Teologia a nauki szczegółowe – modele relacji.
 • Początki ludzkości według nauk szczegółowych i teologii – w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „Kim jest człowiek?”.
 • Początki ludzkości według paleoantropologii i paleoarcheologii: najbardziej istotne wiadomości i odkrycia ostatniej doby.
 • Pojęcie gatunku ludzkiego według nauk empirycznych a pojęcie osoby według antropologii teologicznej – kryteria człowieczeństwa.
 • Upadek i grzech pierworodny – istotny aspekt antropologii chrześcijańskiej wobec pradziejów rodzaju ludzkiego.
 • Trudności w wyjaśnieniu przekazywania grzechu pierworodnego w kontekście wizji początków ludzkości przekazywanej przez nauki szczegółowe.
 • Problem śmierci biologicznej człowieka jako skutku grzechu w Piśmie Świętym i wypowiedziach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła wobec egzystencjalnego doświadczenia śmierci i konieczności śmierci biologicznej w świecie.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia słuchacz:

 • Potrafi zreferować i obecny stan wiedzy o powstawaniu życia na Ziemi.
 • Posiada podstawową znajomość wyników badań nauk szczegółowych w zakresie początków ludzkości.
 • Przedstawia zarys myśli ewolucjonistycznej na przestrzeni dziejów.
 • Zna modele relacji pomiędzy teologią a naukami szczegółowymi.
 • Potrafi przedstawić podstawowe wiadomości z zakresu egzegezy biblijnej.
 • Potrafi zreferować i zinterpretować teologiczną wizję początków ludzkości wobec wizji początków ludzkości prezentowanej przez nauki szczegółowe
 • Posiada podstawową znajomość wyników badań nauk szczegółowych w zakresie początków ludzkości, konieczną do podejmowania problemów powstających w relacji teologii do nauk szczegółowych w powyższym zakresie.
 • Potrafi scharakteryzować stosunek Urzędu Nauczycielskiego Kościoła do zagadnienia ewolucji biologicznej na przestrzeni dziejów.
 • Potrafi odnieść teologiczne kryteria wyróżniające osobę ludzką od innych stworzeń do koncepcji gatunku ludzkiego prezentowanej przez nauki szczegółowe i wizji początków ludzkości prezentowanej przez te nauki.
 • Posiada znajomość pojęcia capax Dei w kontekście teologicznych kryteriów człowieczeństwa i pierwotnej religijności gatunku ludzkiego.
 • Potrafi wskazać trudności w zakresie wyjaśniania treści wiary związanych z upadkiem i grzechem pierworodnym.
 • Potrafi dokonać interpretacji treści biblijnych i dogmatycznych dotyczących grzechu pierworodnego w kontekście pradziejów rodzaju ludzkiego.
 • Referuje nauczanie Pisma Świętego i Magisterium Kościoła o śmierci jako skutku grzechu.
 • Potrafi dokonać interpretacji teologicznego problemu śmierci jako skutku grzechu.

Metody pracy

- Wykład z elementami konwersatorium; dla zainteresowanych możliwość pogłębienia tematyki poprzez pracę własną ze wskazaną literaturą.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Kolokwium. Przykładowe pytania:

            Proszę określić różnicę pomiędzy pojęciem gatunku Homo sapiens sapiens podawanym przez nauki szczegółowe, a teologicznym pojęciem osoby ludzkiej.

 • Proszę wyjaśnić, w jaki sposób teolodzy odczytują biblijne opisy stworzenia świata i wyjaśnić trudność: dlaczego różnią się one od wiedzy o początkach świata przedstawianej przez dane empiryczne
 • Proszę przedstawić zarys dziejów życia na Ziemi w świetle współczesnego stanu wiedzy nauk empirycznych.