Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

W świecie elektromobilności i odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych. Elektromobilność i mikro instalacje- wyzwania i szanse

Prowadzący: prof. UAM dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 8.05.2024 16:45 - 20:45
2. środa 15.05.2024 16:45 - 20:45
3. środa 22.05.2024 16:45 - 20:45
4. środa 29.05.2024 16:45 - 20:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zrozumienie podstaw elektromobilności: Uczestnicy poznają kluczowe aspekty elektromobilności, w tym historię rozwoju pojazdów elektrycznych, ich technologię, rodzaje oraz korzyści i wyzwania związane z ich wykorzystaniem. Kurs ma na celu dostarczenie kompleksowej wiedzy o obecnym stanie i przyszłości rynku pojazdów elektrycznych.

Wprowadzenie do odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych: Kurs ma na celu przedstawienie różnych typów odnawialnych źródeł energii dostępnych dla gospodarstw domowych, w tym paneli słonecznych, turbin wiatrowych, pomp ciepła i innych technologii. Uczestnicy dowiedzą się, jak te systemy działają, jakie są ich zalety i jak mogą być włączone do domowego systemu energetycznego.

 

Zrozumienie wyzwań i szans związanych z elektromobilnością i mikroinstalacjami OZE: Kurs ma na celu przedyskutowanie zarówno wyzwań, jak i możliwości, jakie niesie ze sobą wdrażanie elektromobilności i mikroinstalacji OZE w kontekście zmian klimatycznych, ochrony środowiska oraz potrzeb energetycznych.

Praktyczne zastosowanie wiedzy w codziennym życiu: Kurs ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi niezbędnych do praktycznego wykorzystania elektromobilności i odnawialnych źródeł energii w ich własnych gospodarstwach domowych. Obejmie to informacje na temat instalacji, konserwacji, finansowania oraz korzyści finansowych i środowiskowych.

Analiza polityki i regulacji prawnych: Uczestnicy będą mieli okazję zrozumieć obecny krajobraz prawny i polityczny związany z elektromobilnością i OZE w gospodarstwach domowych. Kurs przedstawi istotne przepisy, zachęty i ograniczenia, które wpływają na adopcję tych technologii.

Rozwój świadomości ekologicznej i odpowiedzialności: Celem kursu jest również rozwijanie świadomości ekologicznej i promowanie odpowiedzialności za środowisko. Uczestnicy nauczą się, jak ich decyzje dotyczące mobilności i wyboru źródeł energii wpływają na środowisko i jak mogą przyczyniać się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Tematyka kursu

- Podstawy elektromobilności: Ten moduł kursu obejmuje wprowadzenie do świata pojazdów elektrycznych, ich historii, różnych typów (samochody osobowe, autobusy, rowery elektryczne), technologii stosowanych w pojazdach elektrycznych, infrastruktury ładowania oraz korzyści i wyzwań związanych z elektromobilnością.

Odnawialne źródła energii (OZE) w gospodarstwach domowych: Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat różnorodnych odnawialnych źródeł energii dostępnych dla gospodarstw domowych, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna, biomasowa oraz sposoby ich integracji z domowymi systemami energetycznymi.

Mikroinstalacje OZE – projektowanie i implementacja: W tym module uczestnicy poznają szczegóły projektowania i implementacji mikroinstalacji OZE, takich jak panele słoneczne i małe turbiny wiatrowe, w domowych warunkach. Moduł obejmie również aspekty finansowe, prawne i techniczne związane z instalacją tych systemów.

Wpływ elektromobilności i OZE na środowisko: Kurs omówi ekologiczne aspekty elektromobilności i odnawialnych źródeł energii, w tym ich wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych, poprawę jakości powietrza oraz ogólny wpływ na środowisko naturalne.

Aspekty prawne i regulacyjne: Ten segment kursu przedstawi aktualne przepisy prawne, normy i zachęty rządowe dotyczące elektromobilności i odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są wymagania prawne dla instalacji mikroinstalacji OZE oraz jakie korzyści mogą wynikać z różnych programów rządowych i lokalnych.

Przyszłość elektromobilności i OZE: W tym module uczestnicy będą mieli możliwość zastanowienia się nad przyszłością elektromobilności i odnawialnych źródeł energii. Będą dyskutować o nadchodzących trendach, innowacjach technologicznych oraz o tym, jak mogą one kształtować przyszłe środowisko energetyczne w gospodarstwach domowych i społecznościach.

Efekty uczenia się

Zrozumienie fundamentalnych zasad elektromobilności: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat historii, obecnych trendów i przyszłości elektromobilności, w tym zrozumienie różnych typów pojazdów elektrycznych i ich działania.

Wiedza o odnawialnych źródłach energii w gospodarstwach domowych: Kurs zapewni uczestnikom wiedzę na temat różnych typów odnawialnych źródeł energii dostępnych dla użytku domowego, w tym ich zalet, wad oraz metod integracji z domowym systemem energetycznym.

Umiejętności w zakresie projektowania i implementacji mikroinstalacji OZE: Uczestnicy nauczą się, jak planować, projektować i wdrażać mikroinstalacje OZE, takie jak panele słoneczne czy małe turbiny wiatrowe, włącznie z rozumieniem aspektów finansowych i prawnych związanych z tymi projektami.

Świadomość wpływu elektromobilności i OZE na środowisko: Uczestnicy zyskają wiedzę na temat ekologicznych korzyści i potencjalnych wyzwań związanych z elektromobilnością i odnawialnymi źródłami energii, w tym ich wpływu na redukcję emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza.

Zrozumienie prawnych i regulacyjnych aspektów elektromobilności i OZE: Kurs zapewni uczestnikom wiedzę na temat obowiązujących przepisów, norm oraz możliwości wsparcia rządowego i lokalnego dla elektromobilności i mikroinstalacji OZE.

Przygotowanie do przyszłych trendów w elektromobilności i OZE: Uczestnicy będą przygotowani do zrozumienia i adaptacji do nadchodzących trendów i innowacji technologicznych w zakresie elektromobilności i odnawialnych źródeł energii.

Metody pracy

Wykład autorski: Wykłady będą obejmować kluczowe aspekty elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii, w tym najnowsze technologie, trendy rynkowe i przyszłe kierunki rozwoju. Wykład zostanie wzbogacony o specyficzne dane dotyczące efektywności pojazdów elektrycznych, analizę kosztów i korzyści mikroinstalacji OZE oraz aktualne wyzwania technologiczne i środowiskowe. Prowadzący skupi się na przystępnym przekazie, zilustrowanym przykładami i studiami przypadków.

Analiza przypadków (case study): Uczestnicy będą mieli okazję analizować rzeczywiste przypadki związane z elektromobilnością i mikroinstalacjami OZE, co pozwoli na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Przykłady będą obejmować zarówno udane projekty, jak i te, które napotkały trudności, co pozwoli na zrozumienie zarówno potencjału, jak i wyzwań związanych z tymi technologiami.

Prezentacja dobrych praktyk: W tym segmencie kursu uczestnicy poznają udane przykłady wdrożenia elektromobilności i mikroinstalacji OZE, co pozwoli im zrozumieć, jak można skutecznie wykorzystywać te technologie w praktyce. Prezentacje będą obejmować innowacyjne projekty, efektywne modele biznesowe i strategie, które przyczyniły się do sukcesu.

Analiza negatywnych praktyk: Będzie to okazja do omówienia przypadków, które nie spełniły oczekiwań lub miały negatywne skutki, co jest kluczowe dla zrozumienia ryzyka i potencjalnych pułapek. Analiza tych przykładów pomoże uczestnikom zidentyfikować, jakie błędy należy unikać i jakie lekcje można wyciągnąć na przyszłość.

Interaktywność i dyskusja: Częścią kursu będzie aktywne angażowanie uczestników w dyskusje, co pozwoli na wymianę doświadczeń i poglądów. Taka interaktywność jest kluczowa, zwłaszcza w kontekście dynamicznie rozwijających się dziedzin, jakimi są elektromobilność i OZE.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca projektowa.