Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne [kursy zdalne]

Zrozumieć współczesną młodzież- społeczne, internetowe i marketingowe konteksty funkcjonowania pokolenia Z

Prowadzący: dr Jakub Jakubowski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 21.10.2023 9:00 - 15:00
2. niedziela 29.10.2023 9:45 - 15:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs skierowany jest do wszystkich tych, którzy chcą lepiej zrozumieć współczesną młodzież, w szczególności ich codzienne funkcjonowanie w świecie wirtualnym. Opierając się na współczesnych badaniach i doświadczeniach wielu lat pracy z młodzieżą, podczas zajęć porozmawiamy o przyczynach, przejawach i skutkach zanurzenia pokolenia Z w świecie mediów społecznościowych. Zastanowimy się jak młodzi ludzie się komunikują i jak konsumują dobra materialne; jakie zagrożenia i jakie szanse otwiera przed nimi obecny w ich życiu 24 godziny na dobę smartfon. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i innych pracowników oświaty, ale i pracowników biznesu próbujących zrozumieć język młodego pokolenia czy – szerzej – rodziców, starających się lepiej zrozumieć tych, którzy na co dzień niechętnie się przed nimi otwierają.

Tematyka kursu

1. My, dzieci sieci – o charakterystyce pokoleń i ich funkcjonowaniu w sieci
2. Pokolenie Z – czy współczesna młodzież jest wyjątkowa?
3. Media społecznościowe – naturalne środowisko pokolenia Z
4. Młodzież w sieci – współczesne szanse i zagrożenia w korzystaniu z internetu
5. Młodzież a komunikatory – raport z badań
6. Marketingowe konteksty funkcjonowania pokolenia Z

Efekty uczenia się

- Kursant zna etapy rozwojowe mediów społecznościowych jako narzędzi komunikacji ludzi młodych
- Kursant potrafi przeanalizować zagrożenia i szanse związane z funkcjonowaniem młodego pokolenia w sieci
- Kursant wie, jakie są narzędzia, kanały i mechanizmy komunikowania się młodzieży w sieci
- Kursant wie czym charakteryzuje się kampania marketingowa skierowana do pokolenia Z
- Kursant zna i potrafi rozpoznać cechy charakterystyczne funkcjonowania pokolenia Z w kontekście społecznym, politycznym i marketingowym

Metody pracy

- Metoda podawcza z wykorzystaniem prezentacji
- Q&A
- Warsztat


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Wykonanie ćwiczenia warsztatowego realizowanego podczas i po zajęciach.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów