Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Formularz rejestracji użytkownika

Klauzula informacyjna / Information clause

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informuje, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
  • Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@amu.edu.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności związanej z obsługą kurów Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), akceptacja „Zasad organizacji kursów dokształcających lub szkoleń oferowanych w ramach Uniwersytetu Otwartego” stanowiąca formę umowy oraz wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat od zakończenia kursu, co wynika z terminu przedawnienia roszczeń.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów realizujących usługę Przelewy24 w zakresie danych niezbędnych do wykonywania przelewów bankowych. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli korzystać z kursów organizowanych przez Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji o organizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedsięwzięciach i ofertach w ramach kształcenia ustawicznego jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na możliwość korzystania z kursów oferowanych w ramach Uniwersytetu Otwartego.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
English version (click)

Oświadczenia użytkownika / User declaration

 
 
 

Dane konta / Account information

Email*
Hasło*
Password
Hasło (powtórzenie)*
Password (repetition)
Email (powtórzenie)*
Email (repetition)

Dane osobowe / Personal data

Imię*
First name
Nazwisko*
Surname
Płeć*
Sex
Data urodzenia*
Date of birth
- -
Miejsce urodzenia*
Place of birth
Numer pesel*
Pesel number
 
Dokument tożsamości*
Identity document

Dane kontaktowe / Contact

Telefon komórkowy
Phone

Adres do korespondencji / Mailing address

Adres*
Address
Kod pocztowy i miasto*
Postal code and city/town