Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Energetyka i zrównoważony rozwój. Gospodarka energetyczna i dbałość o środowisko naturalne w życiu codziennym

Prowadzący: prof. UAM dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 11.03.2024
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 3.04.2024 16:45 - 20:45
2. środa 10.04.2024 16:45 - 20:45
3. środa 17.04.2024 16:45 - 20:45
4. środa 24.04.2024 16:45 - 20:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności związanych z gospodarką energetyczną oraz dbałością o środowisko naturalne w życiu codziennym. Oto szczegółowe cele tego kursu:

- Zrozumienie podstaw gospodarki energetycznej: Kurs ma na celu wprowadzenie uczestników w podstawowe zagadnienia związane z gospodarką energetyczną, w tym źródła energii, metody jej wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz kwestie związane z efektywnością energetyczną.

- Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju: Kurs ma na celu zapewnienie uczestnikom solidnego zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na jego związki z energetyką. Będzie to obejmowało analizę wpływu energetyki na środowisko naturalne oraz sposoby, w jakie sektor energetyczny może przyczyniać się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju.

 

- Świadomość środowiskowa: Kurs ma na celu zwiększenie świadomości uczestników na temat wpływu, jaki codzienne działania mogą mieć na środowisko, oraz promowanie proekologicznych zachowań. Będzie to obejmowało omówienie praktyk takich jak oszczędzanie energii, wybór zrównoważonych źródeł energii i minimalizacja śladu węglowego.

 

- Analiza polityki energetycznej i środowiskowej: Uczestnicy zyskają wiedzę na temat obecnych trendów w polityce energetycznej i środowiskowej, zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym. Będzie to obejmowało omówienie przepisów, norm i strategii mających na celu promowanie zrównoważonego rozwoju w sektorze energetycznym.

 

- Technologie przyjazne środowisku: Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technologiami, które mogą przyczynić się do bardziej zrównoważonego wykorzystania energii, takimi jak odnawialne źródła energii, systemy inteligentnej sieci energetycznej oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej.

 

- Praktyczne zastosowanie wiedzy: Ostatnim celem kursu jest umożliwienie uczestnikom praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w codziennym życiu, zarówno w domu, jak i w miejscu pracy. Będzie to obejmowało warsztaty i ćwiczenia praktyczne, mające na celu naukę efektywnego zarządzania zasobami energetycznymi i środowiskowymi..

Tematyka kursu

-Podstawy gospodarki energetycznej: Ten temat obejmie zagadnienia związane z różnymi rodzajami energii, metodami jej wytwarzania, przesyłania i dystrybucji. Uczestnicy dowiedzą się, jak funkcjonuje sektor energetyczny, jakie są jego główne wyzwania i jakie technologie są obecnie wykorzystywane w produkcji energii.

 

Zrównoważony rozwój i jego znaczenie w energetyce: Ten moduł skupi się na wyjaśnieniu koncepcji zrównoważonego rozwoju, szczególnie w kontekście energetyki. Omówione zostaną strategie zrównoważonego zarządzania zasobami energetycznymi oraz wpływ energetyki na środowisko naturalne.

 

Ekologiczne aspekty zużycia energii: Ten temat skoncentruje się na świadomości ekologicznej i sposobach, w jakie każdy może przyczynić się do ochrony środowiska poprzez efektywne i zrównoważone wykorzystanie energii. Uczestnicy nauczą się, jak minimalizować swój ślad węglowy i jakie praktyki w życiu codziennym mogą przyczynić się do ochrony środowiska.

 

Polityka energetyczna i środowiskowa: Ten rozdział kursu omówi analizę obecnych trendów i regulacji w polityce energetycznej i środowiskowej, z naciskiem na ich wpływ na zrównoważony rozwój. Uczestnicy poznają przepisy, normy i strategie wpływające na sektor energetyczny oraz ich znaczenie dla przyszłości energetyki.

 

Innowacyjne technologie w energetyce: W tym module uczestnicy zostaną zapoznani z nowoczesnymi technologiami energetycznymi, takimi jak odnawialne źródła energii, inteligentne sieci energetyczne czy zaawansowane metody efektywności energetycznej. Ten temat ma na celu pokazanie, jak innowacje technologiczne mogą przyczynić się do bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów.

 

Praktyczne zastosowanie wiedzy o energetyce: Ostatni moduł kursu skupi się na praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy. Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie zarządzać zasobami energetycznymi w domu i miejscu pracy, a także jak wprowadzać proekologiczne inicjatywy w swoim otoczeniu.

Efekty uczenia się

Zrozumienie kluczowych koncepcji: Uczestnicy zyskają dogłębne zrozumienie podstawowych pojęć związanych z gospodarką energetyczną i zrównoważonym rozwojem. Będą mogli wskazać i omówić różne źródła energii, procesy jej wytwarzania, dystrybucji oraz wyzwania związane z efektywnością energetyczną.

 

Analiza i ocena polityki energetycznej: Uczestnicy będą zdolni do analizy obecnych trendów w polityce energetycznej i środowiskowej. Będą rozumieć wpływ różnych polityk na zrównoważony rozwój i będą umieli oceniać ich skuteczność w kontekście ochrony środowiska i efektywności energetycznej.

 

Zastosowanie wiedzy w praktyce: Kurs wyposaży uczestników w praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania energią w życiu codziennym i w miejscu pracy. Będą potrafili wdrażać strategie oszczędzania energii i promować zrównoważone praktyki, przyczyniając się do redukcji śladu węglowego.

 

Rozwój świadomości ekologicznej: Uczestnicy nabędą głębokiej świadomości ekologicznej, która pozwoli im zrozumieć zależności między codziennymi działaniami a ich wpływem na środowisko. Będą świadomi konsekwencji ekologicznych różnych źródeł energii i sposobów ich minimalizacji.

 

Innowacyjne myślenie: Kurs zainspiruje uczestników do myślenia innowacyjnego w kontekście energetyki i zrównoważonego rozwoju. Będą poszukiwać nowoczesnych rozwiązań technologicznych i praktycznych w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii.

 

Kompetencje komunikacyjne i decyzyjne: Uczestnicy rozwiną umiejętności komunikacyjne niezbędne do efektywnego dyskutowania na tematy związane z energetyką i środowiskiem, a także do podejmowania świadomych decyzji, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju.

 

Podsumowując, kurs "Energetyka i zrównoważony rozwój" ma na celu nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale także rozwój praktycznych umiejętności i świadomości ekologicznej, które pozwolą uczestnikom aktywnie przyczyniać się do budowania zrównoważonej przyszłości.

Metody pracy

Wykład autorski: Jest to tradycyjna forma przekazu wiedzy, w której prowadzący kurs przedstawia materiał w sposób strukturalny i kompleksowy. Wykład może obejmować kluczowe teorie, aktualne dane, nowe badania i rozwój w dziedzinie energetyki i zrównoważonego rozwoju. Ważne jest, aby wykład był dostosowany do poziomu wiedzy i zainteresowań uczestników, a także aby był prezentowany w przystępny i angażujący sposób.

 

Analiza przypadków (case study): Jest to metoda, która pozwala na praktyczne zastosowanie teorii przedstawionych w wykładzie. Uczestnicy analizują rzeczywiste przypadki, dyskutują o nich i uczą się na przykładach konkretnych sytuacji, projektów lub problemów. Analiza przypadków pomaga w zrozumieniu złożonych wyzwań związanych z energetyką i zrównoważonym rozwojem oraz uczy krytycznego myślenia.

 

Prezentacja dobrych praktyk: Poprzez przedstawienie sukcesów i pozytywnych przykładów w dziedzinie energetyki i zrównoważonego rozwoju, uczestnicy mogą zrozumieć, jakie strategie i podejścia są skuteczne. Prezentacja dobrych praktyk służy jako inspiracja i model do naśladowania, pokazując, jak teoretyczne koncepcje mogą być z powodzeniem wdrażane w praktyce.

 

Analiza negatywnych praktyk: Równie ważne jest przedstawienie przypadków, które nie powiodły się lub miały negatywne konsekwencje. Taka analiza pomaga w identyfikacji potencjalnych błędów, pułapek i wyzwań, które mogą napotkać projekty związane z energetyką i zrównoważonym rozwojem. Ucząc się na błędach innych, uczestnicy mogą lepiej zrozumieć, jak unikać podobnych problemów w przyszłości.

 

Interaktywność i dyskusja: Kluczowym elementem tej metody pracy jest interaktywność i zachęcanie uczestników do aktywnego udziału w dyskusji. Dzięki temu uczestnicy mają możliwość wymiany opinii, zadawania pytań i dzielenia się własnymi doświadczeniami, co wzbogaca proces uczenia się.

 

Podsumowując, wykład autorski połączony z analizą przypadków, prezentujący zarówno dobre, jak i negatywne praktyki, jest kompleksową i wielowymiarową metodą pracy, która umożliwia uczestnikom dogłębne zrozumienie i praktyczne zastosowanie wiedzy na temat energetyki i zrównoważonego rozwoju. Metoda ta sprzyja budowaniu świadomości, krytycznego myślenia i umiejętności praktycznych, co jest kluczowe w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw wobec wyzwań środowiskowych i energetycznych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca projektowa.